Wednesday, March 4, 2009

DAMGO SA BUNGTOD SA BARTOLINA

Sa kataas ug katahom sa bungtod sa Bartolina,
Ako kining gitutokan sa duha ko ka mga mata.
Sa dihang mitimpasaw ang kahadlok sa akong dughan,
Medyo gibati ko nga ako medyo nakulbaan.

Ingon sa miliyok kanako ang kabalaka,
Busa mikaratil ako pagdagan sa amua.
Ug sa akong pagdagan, ako hinuong nasugatan,
Ang usa ka mananap nga bintan.

Sa dihang nagkaatubang na kami sa maong mananap,
Inanay nga misulod sa akong hunahuna ang katahap,
Nga wa na, giabat na jud ko!!!!
Sa tumang kahadlok, giyuko ko na lang ang akong ulo.

Ug sa akong pagyanghad, akong nakita,
Ang usa ka talan-awon nga wa ko pa makita.
Sukad masukad gikan sa akong pagkabata,
Ang akong nakita, usa diay kadto ka AGTA.....!!!!

Tungod sa akong kahadlok, inanay nga,
Mitulo ang akong mga luha.
Inubanan sa kahadlok ug kakulba,
Nga ako di na makalingkawas sa maong AGTA!!!!!...

Ang bugtong kong gibuhat, mao ang
Pagtan-aw pagbalik sa Bungtod sa Kanyang.
Nga mao ang Bungtod sa Bartolina,
Nga giliyukan sa mga aninipot diin mibatog sa sanga sa bagalnga.

Ang katahom sa maong Bungtod,
Daw sama sa mga suga sa lungsod.
Nga misilaw tungod sa kahayag sa maong suga,
Diin naglibot sa maong bungtod nga puno sa mga talinghaga.

Sa akong pagtan-aw tan-aw sa Bungtod sa Bartolina,
Akong nakalimtan ang AGTA nga akong nakita.
Sa akong pagkahinumdom, mikalit ko ug lingi,
Ug nakita ko ang tanan nga murag wala nay bili.

Sa akong pagkurap-kurap, mikalit ko ug kaiktad,
Ug unya mikalit ko ug kahidam-ag ug naligad.
Sa banig nga kagabii ko pa gane gibuklad,
Nahatingala gayod ako sa maong panghitabo nga giladlad.

Ug dayon mibangon ako ug gibuka ko ang akong mga mata,
Ug unya inanay nga nakita ko ang tanghaga.
Nga ang maong panghitabo.....
Usa lamang diay ka DAMGO...

EDUKASYON

Sa dihang nahimugso sa atong alimpatakan,
Ang yawi sa matuod nga kauswagan.
Gipaningkamutan tang makab-ot ta kini
Diin kita nagsubay sa dalan nga nag-alupiti

Bisan sa kahagip-ot sa panahon,
Kita nangandoy nga magmalampuson
Kasakit ug kapait atong gisangon
Aron may mahayag kitang kaugmaon.

Bisan danlog ug lisod kining kab-oton,
Gipaningkamutan ta jud kining maangkon.
Aron ugma damlag
Kita may ugma nga maanyag.

Luyo niining tanan,
Kasakit ug pag- antos atong gisudlan.
Luha ug singot pirming mag - abot
Pero sige lang, basta pangandoy makab - ot.

Gutom ug kauhaw giantos,
Ug bisan usahay wa na gane ta'y singkwenta sintabos.
Apan naningkamot gayod kita nga makalingkawas,
Niining pag-antos nga sa ato kanunay magahulas.

Bisan di katol, makotkot.
Ug anaa kanunay ang pagbagutbot.
Matawag na gane ta'g way diyot,
Ug kinabuhi ta, gubot pa sa lukot.

Lingi dire, lingi didto,
Hilak ngari, hilak ngadto.
Ug imong tagdon kining mga pagsulay,
Ikaw ra gayod ang maalaot ug magmahay.

Ang dalan sa kalampusan,
Puros tunok gayod ang atong maagian.
Ibalewala lamang nato kining tanan,
Kay sa kaulahian, kalampusan atong matagamtaman.

Angay kitang magmalig - on,
Sa tanan gayod nga panahon.
Aron ug naay pagsulay nga kanato mutay-og,
Magpabilin kitang maisogon nga mibarog.

Mapasalamaton gayod kita kaayo,
Nga ang Edukasyon natawo.
Aron kita makahaw-as,
Niining kalisod nga nag-awas-awas.

Kaharuhay sa kinabuhi niining kalibutana,
Nagagikan sa Edukasyon nga atong giamuma.
Ug dili ta gayod kalimtan,
Ang atong Diyos nga atua sa kahitas-an.

Edukasyon, pagkalisod mo angkonon.
Pagkadanlog ug pagkahasol mo kab-oton.
Apan ikaw among mahalon,
Tungod kay ikaw maoy maghimo kanamong malampuson.

KINABUHING KOLEHIYO

Sa pagtunob ko ug usa ka Unibersidad,
Bag-ong istilo sa kinabuhi akong giladlad.
Gihukas ko ang kinabuhing ulawan,
Nga maoy motukmod kanako sa kaalautan.


Ang kaulawan, tunok sa dalan,
Paingon sa masanag nga kalampusan.
Tinood gayod kana,
Tungod kay usa ako niana.

Sa pag-abot ko sa Kolehiyo,
Maglibog ako ug unsa’y pilian nakong kurso,
Apan sa kaulahian, ako rang nasakpan,
Ang kurso nga akong napilian.

Kinabuhing Kolehiyo, lahi ra jud sa tanan,
Tungod kay ikaw mahimong indibidwal nga may kaugalingong baroganan.
Tanan nimong kukaluya,
Moipsot jud sa imoha.


Ikaw makaboot ug makapili,
Unsang pagpanglantaw sa kinabuhi,
Ang gusto nimong sundon,
Hangtod nga ikaw magmalamposon.
Ang pagsulod ug pagsagubang niining kinabuhia,
Murag ang tanan imong ilukdo ug ibalsa,
Nga bisan sa kamingaw sa pamilya,
Giisip mo nga kining tanan lumalabay ra.

Ang pagpaningkamot sa imong mga ginikanan,
Kinahanglan nga isilsil sa imong alimpatakan.
Ang pagsulay sa kinabuhi
Ayaw jud hatagi ug bili.

Tungod kay ikaw ania na sa katapusang ang-ang
Sa pagpakiggubat sa kinabuhi,
Pahugtanay na kini sa bakos ug pisi,
Ug paningkamoti jud nga di ka makabuhi.

Ayaw gayod kalimti ang Diyos
Nga anaa kanunay sa panahon sa imong mga pag-antos,
Ayaw gayod padala sa mga pagtintal ug pagsulay,
Kay tingali sa kaulahian, ikaw ra jud ang magmahay.

Panggamot gayod sa imonmg determinasyon,
Diretso tan-aw kon asa ka paingon,
Ayaw padala sa mga ulo-ulo,
Kay kana sinugo sa daotang tawo.

Tan-aw ngadto sa unahan,
Aron masilip nimo ang imong padulngan,
Klaroha jud pagtan-aw
Aron susama ka nga sa langit nagalakaw.


Hulongihong sa mga tawo, ayaw panumbalinga ug tagda,
Kay may baroganan ka nga imoha,
Paningkamot kutob sa imong mahimo,
Aron damgo mo, imong masungko.

Ayaw jud tikang sa mangiob nga dalan,
Hinunoa, pundo sa mahayag nga agianan,
Kay ikaw anaa na sa katapusang ang-ang,
Basin makabuhi ka ug matang-tang.

Sa pangandoy karon nga imong nahuptan,
Hinumdumi baya kanunay ang imong mga ginikanan,
Kon ikaw anaa na sa imong kalamposan,
Iuban sila sa imong panaw sa kadaugan.

Kininmg nahasulat sa ibabaw,
Usa ra kini ka pagpanglantaw,
Nga angay nimong huptan ug hinumduman,
Aron ikaw di mahisugamak sa kaalautan.

Kinabuhing Kolehiyo, usahay gasa nga piutos ug kasakit ug pag-antos,
Apan ayaw hunahunaa ang imong mga pag-utos,
Padayon ug tutok sa imong padulngan,
Ug ang Diyos kanimo kanunay magauban.

Niining gutloa, mupatim-aw gayod ang espiritu sa GUGMA,
Apan usisaha una pag-ayo aron di ka malingla.
Kon makapaabot ka, huwata una ang angay nimong paaboton,
Pagmalig-on, aron di makawang ang gihuptan mong edukasyon.


Kay muabot ra ang hustong takna,
Nga mupatim-aw ra ang kagawasan sa paghigugma,
Kagawasan nga way usa nga makasakmit
Basta utok ug kasing-kasing nimo tarungon lang jud paggamit.

Layati ang mga pagtintal kotob sa imong mahimo,
Ug paniguroha nga sa imong pagpakigbugno,
Sa maong mga pagtintal,
Ikaw makaipsot sa ilang malig-on nga koral.

Ipatigbabaw ang imong utok sa imong kasing-kasing,
Aron ang imong dungog ug dignidad di mapaling,
Ug ang edukasyon ug kaalam nga imong nahuptan,
Di makawang ug mausik sa kaulahian.


By: Suzeth Mayormita Angana