Saturday, December 3, 2011

Ang Pagbati sa Linghod nga Kasingkasing

Ang Pagbati sa Linghod nga Kasingkasing

By Suzeth Mayormita Angana


Ang pagbati sa usa ka linghod nga kasingkasing
Daw sama kini sa kampana nga kanunay magbagting
Tinuyo man kini o dili
Ang linghod nga kasingkasing puno sa nag-awas-awas nga pagbati.

Lisod tukibon sa mga pulong ang gugma nga mabatyagan
Sa usa ka binuhat nga may linghod nga kasinatian
Ug lisod usab mahubad kun unsa ang linundagan niining tanan
Tungod kay ang linghod nga kasingkasing di pa klaro ang padulngan

Mahimong sa una grabe pa kini mahigugma
Ug sa usa ra gayod kini ka binuhat muhatag ug paghigugma
Apan sa walay igong katuyuan ug rason
Mahimong ang tanang paghigugma mahanaw sa dayon

Nasayod ba ikaw kun unsa ang hinungdan niining tanan?
Nga kadaghanan sa mga kabatan-onan dinhi sa kalibutan
Naghambin ug susamang pagbati, nga sa una ra mugana
Ug sa magkadugay murag wala ra

Tinuod ba ang ginaingon niadtong mga nakasinati
Nga kun magkadugay magkalami?
Ang buot kong ipasabot, nga magkadugay ang gugma
Kini mahimong hapsay ug pwerteng chadaha

Maihap lamang sa mga tudlo ang mga binuhat
Nga nakasinati ug gugma nga wala gilangkat
Kay kasagaran sa panahon karon
Ang linghod nga kasingkasing may pagbati nga maluibon

Sa duha o tulo pa ka bulan ang relasyon
Hapsay pa ang kasinatian nga maangkon
Apan sa magkataas ang kutay sa panahon
Ang gugma mahimong samok ug dili na halangdon

Dili mo mapugngan ang pag-usab sa pinitik sa linghod nga kasingkasing
Tungod kay kini may kaugalingong istilo ug timing
Mabuhat mo man ang kutob sa tanan mong mahimo
Apan maglisod ikaw pag-usab sa bagting sa pagbati sa usa ka tawo


Mahimo kining handumanan sa usa ka awit
Diin ang ubang mga binuhat kanunay gayod makarelate
Ug sa uban usab mao kini ang ilang suliran
Diin usab sila nagaantos ug nag-agulo sa grabeng kasinatian


Makaingon ka usahay ug tagam
Niadtong mga binuhat nga dili pa unta andam
Nga mudawat ug mutulon ug paghigugma
Apan wa kay laban, mapugngan pa ang baha nungka ang gugma

Ang uban nagamahay ug nganong sila gibati ug kasakit
Tungod sa pagbati nga sa ilang dughan kanunay nagpamahit
Ilabi na niadtong mga katawhan nga may hingkod pang pangidaron
Diin sila maglisod pagkontrol sa ilang kaugalingon

Dili pud sa ingon nga ang hingkod nga paghigugma
Walay bili ug ang tanan lumalabay ra
Naa may ginatawag nila nga sa gugma may swerte
Ug tinuod man nga sa uban nahitabo gayod kini

Ang importante nga kun ikaw musulod ug gugma
Usisaha nga ang imong kaugalingon kabalo muagwanta
Tungod kay ang gingharian sa gugma dili sa tanang mga panahon
Nga ikaw magalakaw sa mga dalan nga binakbakan sa mga rosas ug dahon

May mga panahon usab nga ikaw
Daw sama sa binuhat nga gikuso-kuso
Sa makusog nga unos ug hagit sa kapalaran.
Mao nga kinahanglan matngonan mo kini pag-ayo.

Ayaw dayon pataka ug palingla sa mga matam-is nga pulong
Nga ipangladlad niadtong mga binuhat nga maambong
Pilia ang matuod nga pagbati kaysa hitsura
Aron sa kaulahian sa imong paghigugma dili ka mag-inusa ra

Mas mayo nga sa imong pagmahal dili ra ikaw ang gibati
Dapat ang tawo nga imong gimahal kanimo usab may pagbati
Pilia ang binuhat nga may baruganan
Aron ikaw dili gayod magmahay sa kaulahian

Alang sa mga kabatan-onan nga may hingkod nga pangidaron
Kun mahimo sa paghigugma kamo kanunay magmatinarungon
Aron matawag sa kadaghanan nga ang pagbati
Sa usa ka linghod nga kasingkasing importante ug may dakong bili.

Ang Gugmang Napakyas

Ang Gugmang Napakyas

By Suzeth Mayormita Angana

Tim-os nga pagbati ang nabatyagan
Niining nag-inusara kong dughan.
Ilawom sa hagip-ot nga tuyaw sa panahon
Kini kanunay nagmalig-on ug nagmalaumon.

Nga ugma damlag kining kasingkasing ko
Makahinagbo ug binuhat nga sama kanimo.
Apan sakit dawaton ang kamatuoran
Nga ikaw malisod hikalimtan

Tumang kahapdos ug kangilo kanunay magtiyabaw
Niining dughan ko nga way pagkabanhaw
Sama ra ako nga nagbitay sa togdan sa sibuyas
Tungod kay gipriso ko man ang gugma kong napakyas.

Dili kaya sa akong akong kasing kasing
Nga isurender ang gugma kong balimbing
Tungod kay tiunay nga gugma ang akong nabatyagan
Ug walay si bisan kinsa nga makapapas niini sa akong panumduman

Usahay bation ko gani ang tumang pagmahay
Kun ngano nga mitugot man ang hanging kanaway
Nga bitaron ug iduot ako padulong diha kanimo?
Nga unta sa kalibutan dili ra man ikaw ang nag-inusarang tawo?

Daw sama sa balas sa kabaybayonan ang lalaki dinhi sa kalibutan
Apan kanimo ko lamang napalgan
Ang matuod nga kahulugan sa pulong gugma.
Ang gugma nga walay paglubad ug pagkamala.

Unsaon ko man pagbakwi ang tim-os nga pagbati?
Kung ang akong kasingkasing usab nagdumili?
Nga iluwa kining bahal nga pagbati
Nga migitib daw sama sa usa ka binhi

Pagkaalot ko nga pagkabinuhat
Nga sa dihang kasing kasing ko kanunay lamang gilangkat
Kanunay ako mahatingala nga sa ubang tawo
Nganong daghan man ang mag-agulo

Ug maglagas ug magbugtaw sa ilang gugma?
Nganung wala man gayod sa akua?
Nganong permi lamang ilaha?
Karun ug ugma kanunay lamang ilaha?
Oh! Gugma kong napakyas!
Unsaon ko man ikaw pagpalayas?
Buot kong ilubong sa kalimot kung unsa man akong nabatyagan
Apan wa ako’y igong kusog nga kasing kasing ko pagamandaran.

Daw sama ako sa usa ka gapas
Nga bisan asa huypon sa hangin, muapas
Wa ako’y igong kaikag nga isalibay ko sa kalayo kining tanan
Kay mao man kini bugtong ikapanghambog sa akong dughan.

Ibalewala ko na lamang ang tuyaw sa mga katawhan
Nga ako paganganlan ug babaye nga sa gugma nabiyaan.
Ihilak ko na lamang sa hilom kining tanan
Kay ang gugma ko nga napakyas wala may kinutoban.

Ang bugtong ko lamang pagabuhaton
Mao ang pagpaabot sa hustong panahon
Hangtod nga mahinagbuan ko ang matuod nga tugbang
Niining gugma ko nga way pagkasalop ug pagkasubang.


Maupos man ang matag palid sa kalendaryo
Ako kanunay magpaabot sa hustong tawo
Nga maoy makahatag kanako sa matuod nga pagbati
Diin way pagkahanaw ug pagkasuhi.

Matag gutlo, kanunay akong nagmalaumon
Nga may binuhat nga masalaag pag-ingon
“Ikaw ang akong gugma, ug kanimo ko lamang igasa
Kining pagbati ko sa imuha ra gayud may pag-amuma”

Pagkasuwerte ko baya kun kini matinuod
Apan sa tan-aw ko, wa nay chansa nga ako makasukagod
Sa pag-atubang ug paghambin ug gugma
Tungod kay alang kanako, ang gugma sa mga tawo lumalabay ra.

Ang gugma sa usa ka tawo, daw sama usa ka butang nga lumalabay ra
Bisan unsa pa kini katim-os ug katiunay, apan may takna nga kini mahanaw ra,
Mao nga kun si kinsa man ang may kasinatian nga sama kanako,
Ayaw kamo pagpakawa sa paglaom, ayaw kamo pagmulo

Kay kun palad mo way swerte sa gugma,
Mahimo nga sa tibuok mong kinabuhi “WALA GUD KAY SWERTE SA GUGMA”
Huna-hunaa na lamang ug hinumdumi sa makadaghan nga ikaw may hiyas
Nga usa ka higayon sa imong kinabuhi ikaw may GUGMA, apan kini NAPAKYAS!

Gugmang Pait pas Apdo

GUGMANG PAIT PAS APDO

Sayran ko ikaw sa pagbati ko
Nga alang ra gayod kanimo
Ako nagmalig-on sa akong kaugalingon
Nga sa kaulahian gugma mo akong maangkon

Nunot sa dagan ug pagpangligid sa panahon
Ako nanganti ug nagmalaumon
Nga sa kinatumyang bahin sa akong kinabuhi
Ikaw ug ako sa gugma dili magkasumpaki

Damgo ug pagsalig kanimo ko lamang gigahin
Gugmang dili matukib sa mga pulong ang gihambin
Niining dughan ko nga napuno sa tumang pamasin
Nga gugma mo way pagkapapas ug pagkabalhin

Sa gahom sa mga matam-is mong mga pulong
Akong naangkon ang tumang kahibulong
Kon nganong gihikaw mo pa kanako
Ang gugmang way pagkahugno?

Akong nabatyagan ang tumang kapait
Ug naglagiting mga luha ug kasakit
Inubanan sa pangandoy nga kinabuhi ko unta matapos na
Tungod sa tumang kahapdos sa dughan ko gidugangan pa

Unsaon ko man pagtilaw sa gugma nga dili pait
Kon ikaw walay pagpakabana sa naangkon kong mga kasakit
Wa ikaw magmatngon nga ikaw ang bugtong hinungdan
Kon nganong ang kasing-kasing ko nasamaran

Ang imong pagtagad nganhi kanako
Murag butang nga dili makaon sa iro
Tungod kay daw sama ra nga inanay mong gikutlo
Ang kinabuhi ko nga kanunay nakigbugno

Sa matag hagit ug tuyaw nga gisangon mo ngari kanako
Nga bisan sa daghan kong paghangyo ug pangamuyo
Wala kay kaikag nga moundang pagtigbas
Sa dughan ko nga gilangkupan sa pagkadimalasNagabok na kining akong dughan
Tungod sa way undang nga pagtulo sa mga luha nga akong natagamtaman
Lakip ang tanan kong mga paglaom ug pangandoy
Inanay nga sa akong kinabuhi misutoy

Maglisod ako pagtangtang sa gugma ko nga nabatyagan
Hain man diay ang utlanan ug katapusan niining tanan?
Dili ko na mahakgom ang tumang kapait sa gugma
Nga wa mo na gani panumbalinga ug tagda

Dili mo ba diay hingsabtan ang akong kaugalingon
Nga kanimo lamang may pagbati ug pagkamasinabuton?
Wa ka ba diay plano sa pag-undang pagbihag kanako?
Ug asa kutob nga kasing-kasing ko may pagmulo?

Bisan minilyon pa ka mga pangutana akong mamugna
Apan sayod ako nga ikaw dili gayod magpakabana
Tungod kay alang kanimo, murag wala ra ako
Kay tingale dili mo ako pangandoy ug damgo

Sala ko ba diay nga higugmaon ka?
Silot ko ba kining akong natagamtaman karong mga panahona?
Ngano man nga mitugyan ka man pag-ingon
Nga ang akong gugma kanimo dili gayod maanugon?

Apan sukwahi sa akong ginatuohan ug gilauman
Tungod kay wa kay baroganan
Nga mibakwi sa maong mga saad ug panumpa
Nga ang gugma ko dili gayod mahalukapa

Ngano pa man nga gitugyan ko dayon kanimo ang akong pagsalig?
Nga kun sa kaulahian ikaw kanako dili diay mudapig?
Hinunua kanunay mong gipaamgo kanako
Kun unsay lami sa gugma nga pait pas apdo

Wa akoy igong rason ug katungod sa pagsudya kanimo
Tungod kay kalipay mo man ang pagbakho ko
Ikalipay ko na lamang sa hilom kining tanan
Aron usab imong masuta nga gugma ko kanimo way katapusan

Salamat na lamang sa tanang mga pag-antos
Nga kanako kanunay nagpahimulos
Dawaton ko na lang ang matuod nga misteryo
Nga akong naangkon diha kanimo ang GUGMANG PAIT PAS APDO.