Wednesday, March 4, 2009

EDUKASYON

Sa dihang nahimugso sa atong alimpatakan,
Ang yawi sa matuod nga kauswagan.
Gipaningkamutan tang makab-ot ta kini
Diin kita nagsubay sa dalan nga nag-alupiti

Bisan sa kahagip-ot sa panahon,
Kita nangandoy nga magmalampuson
Kasakit ug kapait atong gisangon
Aron may mahayag kitang kaugmaon.

Bisan danlog ug lisod kining kab-oton,
Gipaningkamutan ta jud kining maangkon.
Aron ugma damlag
Kita may ugma nga maanyag.

Luyo niining tanan,
Kasakit ug pag- antos atong gisudlan.
Luha ug singot pirming mag - abot
Pero sige lang, basta pangandoy makab - ot.

Gutom ug kauhaw giantos,
Ug bisan usahay wa na gane ta'y singkwenta sintabos.
Apan naningkamot gayod kita nga makalingkawas,
Niining pag-antos nga sa ato kanunay magahulas.

Bisan di katol, makotkot.
Ug anaa kanunay ang pagbagutbot.
Matawag na gane ta'g way diyot,
Ug kinabuhi ta, gubot pa sa lukot.

Lingi dire, lingi didto,
Hilak ngari, hilak ngadto.
Ug imong tagdon kining mga pagsulay,
Ikaw ra gayod ang maalaot ug magmahay.

Ang dalan sa kalampusan,
Puros tunok gayod ang atong maagian.
Ibalewala lamang nato kining tanan,
Kay sa kaulahian, kalampusan atong matagamtaman.

Angay kitang magmalig - on,
Sa tanan gayod nga panahon.
Aron ug naay pagsulay nga kanato mutay-og,
Magpabilin kitang maisogon nga mibarog.

Mapasalamaton gayod kita kaayo,
Nga ang Edukasyon natawo.
Aron kita makahaw-as,
Niining kalisod nga nag-awas-awas.

Kaharuhay sa kinabuhi niining kalibutana,
Nagagikan sa Edukasyon nga atong giamuma.
Ug dili ta gayod kalimtan,
Ang atong Diyos nga atua sa kahitas-an.

Edukasyon, pagkalisod mo angkonon.
Pagkadanlog ug pagkahasol mo kab-oton.
Apan ikaw among mahalon,
Tungod kay ikaw maoy maghimo kanamong malampuson.

No comments:

Post a Comment