Wednesday, October 17, 2012

Kun Biyaan Mo Ako

Kun Biyaan Mo Ako

by Suzeth Mayormita Angana

Pinangga, kun biyaan mo ako
Mag-unsa na man lamang ang kinabuhi ko?
Kun biyaan mo ako,magsubo gayod ako
Kun biyaan mo ako, magpunay ako sa pagbakho

Kun biyaan mo ako, wala nay bulok ning kinabuhi ko
Kay ikaw man ang kalipay ug gihigugma ko
Kun biyaan mo ako, magpunay ako sa pagpangita kanimo
Kay dili ako makasugakod halayo sa kiliran mo

Kun biyaan mo ako,mapuno ako sa kamingaw
Huna-huna ug dughan ko mubati ug kakuyaw
Kay pinangga ako gayod nga gikahadlukan
Nga tingali ikaw pagasakmiton sa uban

Pinangga, kun biyaan mo ako
Mag-unsa na man lamang ang atong mga panaad ug damgo
Gipanumpaan ta sa usag-usa
Nga mag-inunungay kita sa bisan unsang taknaa

Saksi kadtong mga nagpangidlap nga kabituonan sa kalangitan
Nga ikaw ug ako adunay gipanumpaan
Panumpa nga wala namugna aron pakyason
Kundili panumpa nga angay gayod nga tumanon

Kun biyaan mo ako, magbakho kining kasing-kasing ko
Kay ang pagbiya mo, mao man ang paghubas ning kalipay ko
Kun imo gayod akong biyaan, apason ko ikaw sa bisan asang suok ning kalibutan
Sundon ko ikaw arun sa kanunay magdug-ol ang atong mga dalan

Buhaton ko gayod ang tanan arun ikaw kanunay kong makauban
Kay dili ko makaya nga muabot ang takna nga imo akong pagabiyaan
Ikaw ang giisip kong kapikas ning akong dughan
Kay ikaw lamang ang gihigugma niini ug natingban

Kun biyaan mo ako, magmalipayon pa ba kaha ako?
Makatugot ka ba diay nga magmagul-anon ako?
Kun biyaan mo ako, asa na man ang padulngan ko?
Kun biyaan mo ako, maglumbana sa kamingaw kining dughan ko

Kun biyaan mo ako, sama ra nga mawad-an ako sa tanang paglaom
Kay sa imong presensiya kanunay man akong maghandom
Kun biyaan mo man galing ako, ayaw ako padungga sa imong panamilit
Arun dili magpabilin sa dughan ko ang tumang kasakit

Kun biyaan mo ako, ayaw ako palauma sa imong pagbalik
Ayaw ako patuoha sa imong mga atik-atik

Gugma ni Nanay ug ni Tatay

Gugma ni Nanay ug ni Tatay

by Suzeth Mayormita Angana


Gugma ni Nanay ug ni Tatay
Ginailhan nga gugmang tiunay
Gugma ni Nanay ug ni Tatay
Pagbati nga gihulma diha sa kalipay

Ang gugma ni Nanay ug ni Tatay
Gugma nga naghugpong sa usa ka panimalay
Gugma nga sa tanan tang kapakyasan makahupay
Gugma nga wala ang pagbalibaray ug pinugsanay

Kun sud-ungon mo ang ilang panagway
Masilip mo ang dili masukod nga kalipay
Ilabi na nga makita kamo nila nga ilang mga anak
Ang ilang mabatyagang kalipay, matuod ug dili bakak

Kalipay nila nga magsud-ong nga kamo anaa sa matarong nga dalan
Kay palabihon man gayod nila ang tanan alang sa inyong kaayuhan
Andam nilang isakripisyo ang ilang kaugalingon
Kay gusto nila nga masungkit ninyo ang mahayag nga kaugmaon

Kun masayop kamo, badlungon ug giyahan kamo nila
Arun makaamgo ug makahuna-huna kamo sa inyong mga kasaypanan
Buhaton nila ang pagpakita kaninyo sa ilang gugma
Ug ang inyong mga problema, pangitaan nila ug kasulbaran

Dili nila ikatugot nga kamo makatunob sa hiwi nga dalan
Kay pangandoy nila nga kinabuhi mo magasubay sa kaayuhan
Buhaton nila ang kutob sa ilang mahimo
Arun kaharuhay ug kadagaya sa unahan imong masungko

Adunay mga panahon sa imong kinabuhi
Nga kamo ug sa inyong Nanay ug Tatay magkasumpaki
Dili ikalimod nga makasukol kamo nila
Ug sila usab makapanakit kaninyo ug istorya
Masuko man kaninyo si Nanay ug si Tatay
Apan dili kini makalabaw sa ilang gugma alang kaninyo nga walay pagkalanay
Makaluwat man sila ug masakit nga mga pulong
Apan angay kamong masayod nga matag higayon kanunay kamo nilang gibulong

Lantawa ang imong kaugalingon karun
Bunga kana sa gugma ni Nanay ug ni Tatay nga malungtaron
Hinumdumi sa kanunay nga gugma nila kaninyo walay paglubad
Mao man gani nga sa inyong mga paghangyo dili sila makabalibad

Sama sa tubig sa kadagatan
Ang ilang gugma nga dili mahubsan
Sama kataas sa kapanganuran
Ang ilang gugma nga dili gayod katugbangan

Ang gugma ni Nanay ug ni Tatay
Diha kaninyo kanunay nag-apong ug nagbantay
Gugma ni Nanay ug ni Tatay makapaalim sa dughan tang nagsakit
Kay ang ilang gugma tambal nga dili mapalit

Ang gugma ni Nanay ug ni Tatay gugmang dili kabayran ug salapi
Gugma man kini nga sa mga materyal nga butang dili ikatandi
Gugma nga wala magpaabot ug sukli
Gugma nga may dakong gibug-aton ug bili

Mahanaw man bisan ang tanan mong mga kabtangan
Apan kanunay magpabilin ang ilang pag-atiman
Mahimong mutalikod kanimo ang imong mga kahigalaan
Apan si Nanay ug si Tatay kanunay nga anaa diha sa imong kiliran

Pagkabililhon gayod sa gugma ni Nanay ug ni Tatay
Kay gugma, pagpangga ug pag-atiman man kini nga wa'y pagkapusgay
Hinuktuki sa makadaghan kun gugma nila imo bang nasuklian
Dili pa ulahi ang tanan ipakita usab kanila nga bililhon sila diha sa imong dughan

Wednesday, October 3, 2012

Working Student

'WORKING STUDENT”
by Suzeth Mayormita Angana

Bililhon ba alang kanimo ang edukasyon?
Andam ka ba nga ang kalisod pagapapason?
Daghan sa mga kabataan karon
Ang edukasyon wala gayod nila maangkon

Tungod kini sa kalisod sa kinabuhi
Mao nga ang edukasyon wala na lang gahini ug bili
Apan dili angay himoon nga dakong rason
Nga tungod sa kalisod dili na lang isipon ang edukasyon

Tungod niini, nakabaton ako ug paglaom ug kusog
Nga kalisod sa kinabuhi kini mabuntog
Naggagikan ako sa pamilya nga matawag tang dili dato
Apan wa ko kini himua nga hinungdan aron sa tibook kong kinabuhi anaa ang pagmulo

Sa nahuman ko ang pag-eskwela sa sekondarya
Nagmalaumon ako nga sa kolehiyo ako makaeskwela
Nangita ako ug pamaagi nga makab-ot ko kini
Ug andam antuson ang mga pagsulay nga nag-alupiti

Nakaeskwela ako dungan ang pagtrabaho
Adunay mga panahon nga pagsulay masugatan ko
Mga pagsulay kun diin mahimong muhatod kanako sa kaparutan
Apan kinahanglan anaa ang kaisog aron dili maalaot sa kaulahian

Isip usa ka working student, kinahanglan magbaton ug kakugi
Kakugi nga nagsukad sa kasing2x ug pag-eskwela gahinan gayod ug bili
Isip working student, anaa gayod ang kakapoy
Apan ayaw ug padala aron sa unahan ikaw dili mahimong makaluluoy

Batuni ang pagkatawo nga maisog
Aron mga pagsulay yano lang nga mabuntog
Sa natad sa pagtuon ug pagtrabaho
Anaa gayod ang kasaba nga maggikan sa amo

Apan ayaw katarantar ug pagsurrender
Kay ang magmalampuson kato lamang musalir
Ang kinabuhi sa working student sama sa naglatay sa lanot
Kay kini nagtakuban ug pagsulay nga mutabon daw sama sa pukot

Anaa ang kaluya nga kanunay magsunod-sunod
Apan kinahanglan magmaisog aron kini sa kinabuhi dili musulod
Kinahanglang magpaubos sa kaugalingon
Aron kalampusan sa kinabuhi sa unahan imong maangkon

Ayaw ikaulaw ang imong pagtrabaho
Bisan sa pagpanglimpyo ikaw maggunit ug hugaw nga trapo
Bisan anaa ka na sa kolehiyo
Batuni ang mapaubsanon nga pagkatawo

Ayaw hatagi ug lugar ang pagtamay sa uban
Kay dili nila kinabuhi ang kinabuhi mong gihuptan
Ipasigarbo ang imong pag-eskwela ug pagtrabaho
Kay diha sa imong pag-antos, kalampusan sagad maangkon mo

May mga panahon nga dili mo kapugngan nga mutulo imong mga luha
May mga panahon nga ikaw makabsan sa kwarta
Dili gayod kalikayan nga magkutoy imong tiyan
Apan antusa lamang kay anaa sa unahan nagpahipi ang imong kalampusan

Ayaw kalimot sa pagpangamuyo sa matag adlaw
Aron di makawang ang mga plano nga imong gilaraw
Batuni gayod ang pagkatawo nga mainampuon
Arun ang mga pagsulay sa imong kinabuhi mulabay lang sa dayon

Ayaw pagtikang sa tunokon nga mga dalan
Arun di makawang ang imong mga gipaningkamutan
Ang kinabuhi sa working student puno sa pagsakripisyo
Pagsakripisyo nga muhatod kanimo aron makab-ot mo ang imong damgo

Kinahanglan adunay kay determinasyon
Arun sa ingun ikaw gayod magmalampuson
Paabota bisan unsa kadugay mahuman ka sa imong pag-eskwela
Huna-hunaa lang nga bisan unsa kadugay sa kutay sa panahon kini mulabay ra

Alang sa mga kabatan-unan gihagit ko kamo
Nga bisan sa kalisod, mahimo ninyong makab-ot ang inyong mga damgo
Ayaw huna-hunaa ang kalisod
Kay sa kaayohan kini kanimo dili magtukmod

Pangita ug pamaagi arun ang edukasyon maangkon
Kay diha sa edukasyon, anaa ang mahayag nga kaugmaon
Dapat aduna usab kamoy kakugi ug determinasyon
Arun sa imong kinabuhi mabatunan mo ang pagkamalampuson

Alang sa mga working student nga sama kanako
Padayon kamo kutob sa inyong mahimo ug dili sagad mahimo
Pagmalig-on ug salig sa Diyos sa kanunay
Arun maangkon ta gayod kalampusan nga tinud-anay.


Binilanggo Nga Pagbati

-->
BINILANGGO NGA PAGBATI
by Suzeth Mayormita Angana

Binilanggo nga pagbati akong naangkon
Sa dihang gugma ko alang kanimo dili ko masugilon
Gipaningkamotan ko nga mahibaw-an mo kini
Bisan mga ngabil ko sa mga pulong dili makasulti

Gibuhat ko ang pagpakita kanimo sa akong pagbati
Pinaagi sa maayong pagtagad ug maayong buhat ko ikaw makasinati
Apan adunay utlanan ang akong pagtagad diha kanimo
Kay ikaw gipanag-iya naman sa laing tawo

Gusto kong ipahibalo sa kadaghanan
Nga ikaw ang bugtong binuhat nga nagtinggakol ning akong dughan
Gaawas-awas kining paghigugma ko unta diha kanimo
Apan unsaon ko man nga pagbati ko usa man ka binilanggo

Binilanggo kining pagbati ko alang kanimo
Tungod kay wala ako'y igong katungod sa pagpadayag niini diha kanimo
Unsaon ko man nga ikaw masayod
Kun ikaw sa bisan unsang paagi dili ko na magukod

Binilanggo ang pagbati ko alang kanimo
Kay sa bisan unsang paagi pagbati lisod ng masayran mo
Saksi unta ang mga kalangitan ug kabituonan
Nga ikaw lamang ang binuhat nga akong pakamatyan

Nga hangtod sa katapusan kong gininhawa
Ikaw ra gihapon ang binuhat nga manag-iya ning akong gugma
Naghaguros daw sama sa hangin ang akong gugma diha kanimo
Ug daw sama sa bul-og sa baha kining pagbati ko

Apan malisod gayod nga ikaw niini mahibalo
Kay binilanggo man ang pagbati ko
Maglisod ako sa pagladlad niini sa imong atubangan
Kay sa bisan unsang paagi pagbati ko dili mo masaksihan

Binilanggo ang pagbati ko kay kini dili man masugid diha kanimo
Binilanggo kining pagbati ko kay wa ka nay kagawasan nga ikaw maako
Binilanggo ang pagbati ko kay kini dili makalingkawas
Sa makusganon ug mahait nga mga rehas


Mga rehas nga nagpasumbingay nga ako giulang na diha kanimo
Malisod gayod nga ikaw makahibalo sa mga panaad ko
Malisod nga matagamtaman mo ang pagpangga ko kanimo
Malisod na nga musalingsing ang paglaom alang kanato

Kay kini gitabunan na man sa dagami sa kalimot
Kay ikaw nabihag na man sa laing pukot
Ug nagkahulugan ug nagmatuod kini
Nga ikaw di ko na gayod mabawi

Gitulon ko ang nagpamahit nga kahapdos niining akong dughan
Ug gidawat sa hingpit kining kapakyasan nga akong gidangatan
Naglumbana sa kaguol kining ako pagbati
Ug nagmalaumon nga ikaw kanako mahiuli

Gusto ko nga sa kalipay kita mag-kauban
Sa mga pag-amuma ikaw akong mahalaran
Sa mga pagsulay ug pagtamay gusto ko nga ikaw panalipdan
Ug makauban hangtod sa katapusan

Apan dakong kawang kining tanan
Kay ikaw dili na makabati sa pinitik ning akong dughan
Dili mo na mahangop ang akong paghigugma kanimo
Kay kini usa man ka binilanggo

Lisod kaayo ang pagdawat sa kamatuoran
Nga magpabilin nga binilanggo ang akong nabatyagan
Gipaninguha ko nga huypon ako sa makusog nga hangin paingon sa imong kiliran
Aron sa binilanggo ko nga pagbati imo gayod nga masaksihan

Kawang lamang ang tanan ko nga mga pangandoy
Nga mahatag mo kanako ang imong kaluoy
Nga bisan binilanggo kining akong pagbati
Sa hinay-hinay ikaw niini makasinati

Maupos na lamang ang matag palid sa katuigan
Apan ako nagpabilin nga sa gugma gihikawan
Naangkon ug natagamtaman ko kini
Kay diha kanimo binilanggo man kining akong pagbati

Lingla

LINGLA

by Suzeth Mayormita Angana

Lingla... nagtakuban kini ug mapait nga resulta
Lingla... nagpahipi kini sa madanihon nga mga istorya
Lingla.... nagbaton kini ug mapait nga kapaingnan
Lingla... luha ang maangkon mo sa kaulahian

Usisaha ang imong kaugalingon kun sa lingla
Ikaw nakaangkon ug nabiktima na ba
Huna-hunaa sa makadaghan kun kanus-a ka nalingla
Maihap ba sa mga tudlo ang higayon nga nalingla ka

Lingla... tipik ug kabahin kini sa atong kinabuhi
Gusto man kini nato o dili
Ang lingla kanunay sa palibot ta nagpahipi
Nga mahimong mudasmag bisan kanus-a sa atong pagpakabuhi

May lingla nga dili mo mailhan
Kay kini nagpakita ug mini nga pagtulun-an
Mahimong malingla ka sa imong paghigugma
Mahimong malingla ka kabahin sa imong kwarta

Mahimong malingla ka bisan asa
Mahimong malingla ka bisan kanus-a ug sa bisan unsang paagiha
Ayaw dayon pataka ug dawat sa nagkalain-laing sugyot nga ihatag sa usa ka tawo
Ilabi na sa dili mo kaila, kay kini mahimong may dautang tumong ug tuyo

Sa panahon karun, uso na kaayo ang pagpanglingla
Kay bunga kini sa kalibutan nga nagkagulang na
Adunay mga katawhan nga hilig kaayo mangbiktima
Ug gamiton gayod nila kining ginatawag ug pagpanglingla

Matnguni sa makadaghan nga ang lingla kanunay nagsunod-sunod
Arun kinabuhi ta sulayan ug mahimong lumpagon gayod
Misanay ang lingla kay kahimtang sa katawhan anaa sa kalisod
Mao nga nakaako sila nga kinabuhi nila sa lingla isugnod

Mahimong mahitabo ang pagpanglingla kabahin sa ekonomiya
Mahimong mahitabo ang pagpanglingla sa miyembro sa pamilya
Aduna sa'y lingla nga kabahin sa relasyon
Aduna sa'y pagpanglingla sa gobyerno ilabi na sa naghupot ug posisyon

Mao nga kita kanunay magmabinantayon
Arun sa pagpanglingla kita dili gayod maulipon
Kinahanglan batunan ta ang saktong pangisip
Arun sa pagpanglingla kita dili mahilakip

Lisod kaayo kun kita anaa sa gahom sa lingla
Kay kinabuhi ta dili makabaton ug kadagaya
Bulahan kadtong wala magmahuyangon
Arun pagpanglingla kinahanglan gamiton

Ayaw hatagi ug higayon nga ikaw sa lingla mahimong instrumento
Kay kining maong kahimtang dili kanimo makahatag ug kaayo
Lisod ang mabiktima sa lingla
Ug mas labing lisod kun ikaw usa ka manglilingla

Paningkamoti ug maayo inubanan sa pangaliyupo
Nga ikaw sa lingla dili mahidugmo
Kay ang lingla usa ka dakong tentasyon
Nga mahimong muguba sa atong kaugmaon

Isilsil ta sa atong kasing-kasing ug alimpatakan
Nga pagpanglingla dili ta gayod sudlan
Ug alang sa tanan ang lingla angay natong likayan
Arun kinabuhi ta dili mahitumpawak sa kadautan

Magpakabuhi ta dinhi sa kalibutan
Nga sa pagpanglingla kita dili sad-an
Dapat mong bantayan ang imong pagkatawo
Arun ikaw dili mabitik sa lingla sa ubang tawo

Sakit kaayo kun ikaw malingla
Huyhoy ang imong abaga kun ikaw gilingla
Mao nga pagmatngon kanunay
Nga sa gahom sa lingla ikaw gayod makalikay

Ipatigbabaw ang kamatuoran diha sa imong kinabuhi
Arun sa mga lingla ikaw dili makabig ug madani
Hinumdumi sa makadaghan ug kanunay
Nga kun wala kanimo ang lingla ug niini ikaw naglikay
Maangkon mo ang dili kabayran ug sapi nga kalipay.

Pagmahay

PAGMAHAY

by Suzeth Mayormita Angana

May pagmahay ba nga mag-una?
May pagmahay ba nga mupatim-aw sa sayo pa?
May pagmahay ba nga matagamtaman mo sa permero pa?
Siyempre ang pagmahay sa katapusan mo ra makita

Naluwat ko kining maong mga pangutana
Ug natubag ko kini sa ibabaw sa katapusang linya
Tungod kay ang maong pagmahay ako mang naangkon
Niadtong mga panahon nga nalingla ako sa usa ka maluibon

Nabatunan ko ang hilabihang pagmahay
Kay kasing-kasing ko nagun-ob sa hinay-hinay
Napukan sa makadali ang bantugan ko nga pagbati
Diin pagkamaaghop ko niadtong maong binuhat, yano lang gihikli

Wa ako magdahom nga sa kadugayan iya diay akong pagalinglahon
Kay nakita ko man kaniya sa permero ang pagkamatinud-anon
Nahaylo ako sa temporaryo niyang pagpangga
Ug ang pagkamalumo kaniya ko man nakita

Gibisibisan niya ako sa maayong pagtagad
Ug gidalitan sa kinasing-kasing nga pag-alagad
Gipuno niya ang kinabuhi ko sa tumang kamaya
Ug gitagaan sa matam-is niyang pahiyom ug mga hadla

Gibuligan niya ako sa mga pasalig ug panumpa
Nga pagminahalay namo dili gayod mahalukapa
Ug mipasalig pa siya sa makadaghan
Nga pagbati ko dili gayod masamaran

Niadtong mga higayona nga wa pa kami relasyon
May lain sab nga binuhat nga sa pagbati ko nagmalaumon
Ang maong binuhat naghambin usab ug maayong kinaiya
Nga mitandog usab sa nagpuyo kong paghigugma

Nakadesisyon na unta ako nga sugton ang maong binuhat
Apan! Nakino ang maong desisyon kay may lain usab nga sa tubag ko naghulat
Nagduha-duha ako niadtong mga higayona
Kun kinsa nilang duha ang tugyanan ko sa akong paghigugma

Sa kaulahian aduna na gayod ako'y napilian
Gipili ko siya nga usa ka ambongan
Gipili ko siya kay mas hitsuraan siya
Gipili ko siya kay natintal ako sa madanihon niyang mga mata

Gipili ko siya kay maayo kaayo siya mupalabtik ug mga pulong
Ug abi ko bag wala gayod siya kanako'y gililong
Sa maong pagpili, aduna na diay ako'y napasakitan nga pagbati
Gipasakitan ko ang laing binuhat nga makahatag unta kanako ug dakong bili

Naguba ko ang nahinanok unta niyang mga tunglo
Ug diin nakahimo siya pagluwat diri kanako
Nga sa kiliran sa binuhat nga akong gipili
Luha ug kasakitan ang akong maani

Gibaliwala ko ang iyang gipanulti
Kay nagtoo man ako nga di makawang ang akong pagbati
Nasinatian ko ang tumang kamaya sa permero pa
Apan luha ang akong naangkon sa nagkadugay na

Ang binuhat nga ako untang gipili
Mao man hinuon ang mikunis-kunis sa akong pagbati
Gihan-ok niya ang kasakit nga naglagiti
Kun diin dughan ko nabun-og na ug nagisi

Gusto kong isinggit sa tibuok kalibutan
Ang dakong pagmahay nga akong nahiaguman
Ako nagmahay kun nganung nalingla ako
Ako nagmahay kay karun luha man ang naangkon ko

Nagmahay ako sa makadaghan kun nganung kaniya ko pa man
Gitugyan ang matinud-anon nga pagmahal ning akong dughan
Nagmahay ako sa matag takna nga mahinumduman
Ko ang tanan ko nga mga kasakitan ug kapakyasan

Kapakyasan nga nagsukad niadtong binuhat nga akong gimahal
Nga diay sa ngadto ngadto siya ra diay ang sa kasing-kasing ko mibunal
Nagmahay gayod ako sa kaulahian kay ako iya man nga gibiyaan
Nihupas ang matam-is niyang pagtagad ug iya akong gitalikdan

Pagmahay...... ako karung nahiaguman
Pagmahay.......karun sa kinabuhi ko wa gayod mitaliwan
Pagmahay....... karun ang naghari sa akong dughan
Kay ang pagmahay sa katapusan lamang matagamtaman

Walay pagmahay nga mupahibalo kun kanus-a muabot siya
Walay pagmahay nga mupatim-aw sa permero pa
Walay pagmahay nga mag-una
Kay ang pagmahay ulahi na..

Nganu?

NGANU

by Suzeth Mayormita Angana

Oh! nganu? Nganung nabati ko man kini
Nganung pagbati ko wa mo man hiilhi
Nganung wa mu man tagda
Ang kasing-kasing ko nga kanunay nagpuasa

Nganung gibalewala mo man
Ang akong pag-antos ug mapait nga kasinatian
Nganung padayon mo mang gilangkat
Ang kasing-kasing nga kanimo lamang nagahulat

Nganung padayon mo man nga kasing-kasing ko gilatos
Nganung halos kasakitan man kanunay kanako imong gipaantos
Nganung sa matag higayon perme mo man akong gipaselos
Nganung kamaya sa kasing-kasing kanako wa mo gipahimulos

Nganung kanunay mo mang gikastigo ang akong kasing-kasing
Nga kini kanimo lamang unta adunay pagbagting
Nganung gibanlas mo man ang akong kakugi
Aron unta sa akong balaan nga paghigugma ikaw makasaksi

Nganung padayon ka man nga mipahilayo kanako
Tan-awa! Kasing-kasing ko gibati ug pagmulo
Nganung pilit mo mang gihulipan sa kaguol ang akong klipay
Ug kinabuhi ko guba na ug di na halos mapanday

Nganung milugnot ka man niadtong higayon nga gihawiran ko ikaw
Nga unta gipaningkamutan ko man nga sa kinabuhi ko ikaw dili mahanaw
Nganung mibalibad ka man kanako
Sa tanan kong mga paghangyo ug pangamuyo

Nganung pulos kagul-anan man ang gisukli mo sa akong paghigugma
Nga unta kamaya sa kinabuhi nanlimbasog ako arun kanimo igasa
Nganung kapakyasan man ang bugti sa akong pagpangga kanimo
Nga unta luha mo wa man unta gipatulo ko

Nganung tanan kong mga pagpaningkamot arun makauban ka
Wala mo hatagi ug gibug-aton ug importansiya
Nganung nagpakabuta-bungol ka man nga ako kanimo nahigugma
Kay diay sa pagtagad kanako wala kay gana

Nganung sa matag higayon nga mupaduol ako kanimo
Pilit mo usab buhatan ug rason aron mupahilayo ikaw kanako
Nganung di mo man lang ihatag kanako
Bisan usa ka pugnit nga pagbati nga malumo

Nganung sa tanan kong pagpaubos diha kanimo
Perme mo mang ipataas ang kaugalingon mo
Nganung tanan nga mga maayong butang nga akong gihalad
Ikaw wa gayod magpakabana ug magmanggad

Nganung wala mo man ako balibari sa dayon
Aron kasing-kasing ko unta diha kanimo dili sa pagtagad mo magmalaumon
Nganung padayon mo mang gipabati kanako
Nga pagbati ta dili gayod mahimong magkatakdo

Nganung ikaw pa man ang akong gipangga
Nga kun sa kaulahian, kaayo ko dili mo diay makita
Nganung nabati ko man diha kanimo ang tim-os nga paghigugma
Kun kini wala nimo tagda ug kinahanglana

Nganu? Nganu man nga mao kini akong gedangatan
Nganung mao man kini akong napupo sa kaulahian
Nga unta ako nagmatinud-anon man unta kanimo
Nganung di mo man kayahon ang paghigugma kanako
Tubaga ako! Nganu?!!!