Wednesday, October 3, 2012

Dag-um sa Paghigugma

DAG-UM SA PAGHIGUGMA


Dag-um sa paghigugma, mga dag-um sa kasingkasing nga makapaluya
Mga dag-um nga mutabon sa atong mga mata
Arun ang kamatuoran dili ta makita
Nga muresulta sa nakalas nga paghigugma

Mga dag-um nga nag-ugom ug kasinatian nga nagdagtom
Dag-um nga nagpakita nga paghigugma wala nay paglaum
Mga dag-um nga mulubog sa matam-is nga paghigugma
Arun duha ka binuhat nga nagminahalay bulagon sa usag-usa

Mga dag-um sa paghigugma nga makapatingala
Kay ut-uton niini ang nanalingsing nga paghigugma
Babag kini sa tanang pagmahal ug pagpangga
Kay ang dag-um sa paghigugma makuyaw ug malala

Diha ning atong paghigugma, adunay nagpahipi nga kabalaka
Adunay nagtakuban nga mga kahadlok ug pagduda
Kay gibukutan man sa nagtapun-og nga mga dag-um
Arun musulay sa pagminahalay nga malungtarun

Ang gugma nga mulungtad sa hataas nga panahon
Bukutan gayod sa nagbagang mga dag-um
Kini nahitabo arun masukod kun matuod ba ang paghigugma
Kay ang matuod nga paghigugma sulayon sa mga dag-um nga nagbaga

Ang dag-um sa paghigugma, mga kasakit nga masinatian
Mga kaligutgot, kabalaka ug kakulba diha sa dughan
Mga malaw-ay ug negatibong pagbati
Nga sa dughan sa matag binuhat dili gayod magpili

Ang mahigugma kusu-kusuon sa mga dag-um sa paghigugma
Arun sa paghigugma, mukabos ang pagsalig ug pag-amuma
Mga dag-um nga mugusbat sa nagdugtong nga relasyon
Arun kini pagagun-ubon ug pagapukanon
Mga dag-um nga naghulagway nga paghigugma maanugon
Mga dag-um nga muhasmag arun mawagtang ang pagkamalipayon
Mga dag-um nga mukudlit sa tumang kasakitan
Mga dag-um arun gugma matukmod sa kaparutan

Mga dag-um nga muhigop sa kalipay
Mga dag-um nga nagdala sa ulan sa mga pagmahay
Mga dag-um nga mupaambit sa nagpamahit nga kasakit
Kay mga dag-um man kini nga sa paghigugma mupatim-aw ug kalit

Mga dag-um nga nagdala sa makusog nga hulbaw sa kasakitan
Arun gub-on ang pagbati sa matag dughan
Tiltilan sa mga naghaguros nga dag-um ang paghigugma
Arun kasingkasing bation ug kabildi ug kaluya

Mga dag-um nga mukutlo ug mupupo sa pagbati nga malumo
Dag-um nga mupaulbo ug mupasilaob sa kasuko
Mga dag-um arun kalig-on sa paghigugma mabugto
Mga dag-um nga mukunsad arun kahigwaos sa dughan mahimugso

Kun mubunok na ang mga dag-um sa paghigugma
Nagpasumbingay kini nga paghigugma nagkahanaw na
Paghigugma ug pagbati sa dughan nagkabugnaw na
Relasyon sa usag-usa nagkalayo ug nagkawala na

Gingharian sa paghigugma mahugno
Kun kining maong mga dag-um tugutan sa dughan arun makigbugno
Tunokon ug mahait ang mga dag-um sa paghigugma
Nga mudulot ug makapasamad sa kasingkasing mo nga nag inusa ra

Mga dag-um sa paghigugma nga muhagit sa imong pagkamatinud-anon
Mga dag-um sa paghigugma nga mukusi sa pagbating mahinangpon
Makusganon ang mga dag-um sa paghigugma
Apan mulungtad hangtod sa kahangturan ang tim-os ug bulawanon nga paghigugma
No comments:

Post a Comment