Wednesday, October 3, 2012

Tamparos Sa Kapalaran

TAMPAROS SA KAPALARAN


by Suzeth Mayormita Angana

Nabatyagan mo na ba ang tamparos sa kapalaran?
Gisagpa ka na ba sa tuyaw ug yubit sa kapalaran?
Matag binuhat nga nagpatong ibabaw ning madanlog nga kalibutan
Dili makatago ni makalikay sa tamparos ning kapalaran

Ang tamparos sa kapalaran, nagpasumbingay
Sa mga kasinatian nga mabatyagan sa kinabuhi halayo sa kalipay
Usa sa mga gikahinamang butang nga maangkon sa usa ka tawo mao ang kalipay
Apan lisod kining makab-ot ni maangkon kun luha sa imong aping nagtabisay

Ang tamparos sa kapalaran nagsimbolo sa kapakyasan
Nagsimbolo sa kawad-on, kalisod ilabi na kasakit diha sa imong dughan
Naangkon mo ang kapakyasan tungod kay giluiban ka
Anaa ka sa kawad-on kay wala kay gihuptang kwarta

Anaa ka sa kalisod kay wala kay mahinol sa imong bulsa
Anaa ka sa kasakit kay gibiyaan ug gisalikway ka sa imong hinigugma
Usahay dili matukib sa mga pulong ang tumang kasakitan
Nga gidalit ug gimugna ning tamparos sa kapalaran

Gitamparos ka sa kapalaran kay may oportunidad kang gisayangan
Gitamparos ka sa kapalaran kay may gasa unta nga gidalit sa imong atubangan
Apan imo kining giusikan ug gibalibaran
Kay diay gibasihan mo man ang nanglabay nga kapakyasan

Mahadlok ka nga mutukob sa gidalit nga butang
Kay sa milabay nga katuigan pagbati mo hapit matangtang
Gipakisama mo ang tanang butang nga imong mahinagbuan
Giisip mo sa gihapon nga maangkon mo pagbalik ang kapakyasan

Anaa ang pagduda, kakulba ug pagdumot sa kanhi mong kaagi
Gihuptan mo ang tanang pagtoo nga walay swerte ang imong kinabuhi
Lisod alang kanimo ang pagbukas sa imong kinabuhi ngadto sa uban
Ingon man sa mga butang nga muhatag unta kanimo sa kaayuhan

Gisirado mo ang imong hunahuna sa pulong kaayuhan
Kay diay natagam ka man ug sa gihapon dughan mo samaran
Milabay sa hamubo nga panahon ang mga maayong butang diha kanimo
Apan wa mo kini hatagi ug pagtagad, ug kini mipahilayo kanimo

Diay sa unahan, imong nahinuktukan ug naamguhan
Nga ang maong butang o binuhat imo man diay nga gikinahanglan
Gibuhat mo kutob sa imong mahimo arun kini mahibalik kanimo
Pangaliyupo, pagbakho ug pagmahay giagian ug gisagubang mo

Apan sa gihapon hanap na ang kahigayonan nga maangkon mo pa kadto
Dili masapnay sa imong mga kamot ang tumang pagmahay
Kun nganong giusikan mo kadto nga unta miduol na man unta kini kanimo
Dili maihap sa mga tudlo ang pagbasol nga nagpangamay

Pilit mo mang bugtawon ang maong butang o binuhat
Apan kini wala may interes nga kanimo sa unahan muhulat
Karun! Tan-awa ang kaugalingon mo
Nagapos ikaw sa mga kasakit ug pagbakho

Murag midat-og kanimo ang gibug-aton ning kalibutan
Kay ang maong butang o binuhat di mo na maapsan
Dili mahubad sa mga pulong ang kahasol karun diha sa imong dughan
Mao kana imong naangkon ang TAMPAROS SA KAPALARAN

Gitamparos ka sa kapalaran
Kay unta gihatagan ka man unta sa kaayuhan
Apan gibaliwala mo kini kay nagapos ka man sa imong kaagi
Nagapos ikaw sa kasakit sa imong kinabuhi kanhi

Giusikan mo gayod ang maong butang nga alang unta kanimo
Mao na unta kadto ang tambal nga makapaayo sa balatian mo
Apan gisayangan ug gibaliwala mo man lang
Gitamparos ka sa kapalaran arun makamata ikaw sa kamatuoran

Kamatuoran nga nagmatuod nga kun ikaw napakyas kaniadto
Mahimong dili na kini masubli nga mahitabo sa kinabuhi mo
Gitamparos ka sa kapalaran kay hatagan ka sa pagtulun-an
Sa paghatag ug pagtagad sa mga maayong butang nga imong mahinagbuan

Sakit ang tamparos sa kapalaran
Tamparos nga dulot sa imong panghuna-huna ug balatian
Arun sa ingun mubuka ang imong mga mata
Arun ang mga butang nga mulabay sa imong kinabuhi hatagan mo na ug importansiya

Kun ikaw anaa sa kasakitan karun tungod sa tamparos sa kapalaran
Pag-malig-on sa kanunay, bangon diha sa imong kapakyasan
Ug isilsil sa imong alimpatakan ang kasinatian nga imong natagamtaman
Dili pa ulahi ang tanan, adunap ay kahigayonan nga mulabay kanimo ang swerte sa kapalaran
Hupti ang kamatuoran nga nagkanayon “Kun may kapakyasan, aduna say kadaugan.”

No comments:

Post a Comment