Wednesday, October 3, 2012

Tam-is Ba Ang Paghigugma?

TAM-IS BA ANG PAGHIGUGMA?

by Suzeth Mayormita Angana

Alang sa mga binuhat nga gibati ug gugma
Tam-is alang kanila ang paghigugma
Nasayod ba kamo kun nakaingun ako ana
Kay usa ako ka binuhat nga anaa ang paghigugma

Namugna ang matuod nga kalipay tungod sa gugma
Nabatunan nato ang kalinaw tungod sa gugma
Ang tanang maayong butang nga atong nahiagoman
Bunga kini sa gugma; kay ang pagkamaayo gugma man

Daghang mga binuhat ang gibati ug gugma
Apan dili tanang tawhanong paghigugma balaan
Dili tanang nailhan tang nahigugma
Ang pagluib kanunay gibalibaran

Matawag tang tam-is ang paghigugma
Kun ang duha ka binuhat matinud-anon nga nagminahalay sa usag-usa
Kun anaa ang pagtoo ug pagsalig
Anaa ang talagsaong paghigugma nga angayan sa pagdayeg

Daghan sa mga binuhat nga nagmahal
Apan nasagulan ug ginatawag tag karibal
Usa kini ka babag ug butang
Nga sa paghigugma mapait tagamtamon ang kahimtang

Tam-is ang paghigugma kun kini wa magsukad sa kahakog
Tam-is ang paghigugm kun kini walay laing kailog
Tam-is ang paghigugma kun ang duha ka binuhat
Sa usag-usa ra nahigugma ug nagahulat

Tam-is ang paghigugma kun kini sa sala limpyo
Tam-is ang paghigugma kun kini adunay maayong tumong ug tuyo
Tam-is ang paghigugma kun kini adunay paghuna-huna sa uban
Kay ang matuod nga paghigugma dili man hikawan

Maangkon mo lang ang katam-is sa paghigugma
Kun ikaw naghambin ug limpyo nga konsensiya
Ang katam-is sa paghigugma halangdon
Ug talagsa lamang niini ang nakaangkon.

No comments:

Post a Comment