Wednesday, October 3, 2012

Pagpasaylo

PAGPASAYLO

by Suzeth Mayormita Angana

Pagpasaylo butang nga lisod buhaton
Kun kasing-kasing sa garbo naulipon
Kun garbo ipatigbabaw ta sa atong dughan
Padayon niining paga-ut oton ang atong balatian

Pagpasaylo, hilabihan kalisod maangkon
Kun anaa ang kasingkasing nga madinumtanon
Ug dili gayod makab-ot ang kalinaw
Kun kasilag sa dughan kanunay nagatukaw

Daghang mga relasyon nabugto tungod kay wala ang pagpasaylo
Daghang mga balatian ang nahugno tungod kay wala ang pagkamalumo
Nagkaguliyang sa kaligutgot ug kaguol
Ang matag kasingkasing kay sa pagpasaylo kini nabungol

Walay si bisan usa ang nagpasensiya ug nagpaubos
Kay nangindahay sa garbo nga sa kasingkasing nag-uros uros
Kun wala ang pagpasaylo, kasingkasing kanunay maghapdos
Kun wala ang pagpasaylo, balatian sa kalagot magaantos

Dili ta ikalimod nga naigo kita niini
Adunay mga higayon sa atong kinabuhi nga sa pagpasaylo kita nagdumili
Iyahay kitag pagahiay sa atong balatian
Iyahay kitag patas-anay ug utong nga mupakanaog sa kapasayluan

Gihikli ta ang pagpasaylo, kay dili kita gusto
Nga muuna ug dalit sa pagpangayo ug pasaylo
Nga unta ang pagpangayo ug pasaylo
Butang nga angay dayegon sa mga tawo

Pagpasaylo, bugtong tambal sa kasingkasing nga samaran
Pagpasaylo, hapuhap sa balatian nga sa mga luha naughan
Apan nganu kaha nga malisod man kini pagabuhaton?
Tungod kay mas milabaw man ang pagkamaginarbuhon

Dinhi ibabaw ning kalibutan nga atong nahimutangan
Daghan sa mga katawhan ang nagbaton ug kasilag sa dughan
Usa ka ba sa mga binuhat nga nagbaton sa maong butang?
Usa ka ba kanila nga sa pagpasaylo nagpautang?

Mugamot ang kaligutgot ug kasilag sa dughan
Kun wala ang pagpasaylo nga hinagiban
Mulipang ang dahon sa tumang kasuko
Kun pagpasaylo dili mao ang tumong ug tuyo

Musanay ang kabug-at nga gihambin sa balatian
Kun sa pagpasaylo gidaw-an ug gihikawan
Musilaob ang tumang kasuko nga hilabihan
Bisan sa gamay nga mga isyu masiklan

Musangko sa kagubot ug panagbangi
Kun mag-abot ang duha ka kasingkasing nga sa pagpasaylo nagdumili
Musilaob daw kalayo ang kasuko ug pagdinumtanay
Kun duha ka binuhat sa kasilag nag-apong kay gidaw-an man sa kalipay

Malisod matagamtaman ang kalipay
Kun anaa ang panagbungol ug panag-away
Mahimo kang mupahiyom ni mutalidhay
Apan sulod sa imong dughan anaa ang kasilag nga nagpauraray

Mahitabo kini kun wala ang pagpasaylo ngadto sa imong isigkatawo
Kadtong binuhat nga nasaypan mo ug nakasala kanimo
Lisod papason ang mga lama ug taliti sa kasuko ug kahiubos
Kun diha sa imong dughan anaa ang kaligutgot nga nag-uros uros

Dili mahimong malinawon ang imong pagpakabuhi
Kun ikaw sa kanunay may makaaway ug makasumpaki
Lisod ikinabuhi ang matag higayon ug adlaw
Kun sulod sa imong dughan wala ang pagpasaylo nga gilaraw

Gusto ka bang magkinabuhi nga anaa sa kalinaw ug kamaya?
Pandaya ang relasyon nga tungod sa panagbangi naguba
Batuni ang kasingkasing nga mapinasayloon
Ug sa pagpasaylo andam mudawat ug mutulon

Tunla ang imong garbo arun sa ingun dili hasol ang pamatyag mo
Pasayloa ang nakasala kanimo ug pangayo ug pasaylo sa tawo nga gikabingkil mo
Higugma kadtong nakaaway mo
Hinumdumi ang pulong PAGPASAYLO kay balaan kini nga tulumanon ug sugo.


No comments:

Post a Comment