Wednesday, October 3, 2012

Working Student

'WORKING STUDENT”
by Suzeth Mayormita Angana

Bililhon ba alang kanimo ang edukasyon?
Andam ka ba nga ang kalisod pagapapason?
Daghan sa mga kabataan karon
Ang edukasyon wala gayod nila maangkon

Tungod kini sa kalisod sa kinabuhi
Mao nga ang edukasyon wala na lang gahini ug bili
Apan dili angay himoon nga dakong rason
Nga tungod sa kalisod dili na lang isipon ang edukasyon

Tungod niini, nakabaton ako ug paglaom ug kusog
Nga kalisod sa kinabuhi kini mabuntog
Naggagikan ako sa pamilya nga matawag tang dili dato
Apan wa ko kini himua nga hinungdan aron sa tibook kong kinabuhi anaa ang pagmulo

Sa nahuman ko ang pag-eskwela sa sekondarya
Nagmalaumon ako nga sa kolehiyo ako makaeskwela
Nangita ako ug pamaagi nga makab-ot ko kini
Ug andam antuson ang mga pagsulay nga nag-alupiti

Nakaeskwela ako dungan ang pagtrabaho
Adunay mga panahon nga pagsulay masugatan ko
Mga pagsulay kun diin mahimong muhatod kanako sa kaparutan
Apan kinahanglan anaa ang kaisog aron dili maalaot sa kaulahian

Isip usa ka working student, kinahanglan magbaton ug kakugi
Kakugi nga nagsukad sa kasing2x ug pag-eskwela gahinan gayod ug bili
Isip working student, anaa gayod ang kakapoy
Apan ayaw ug padala aron sa unahan ikaw dili mahimong makaluluoy

Batuni ang pagkatawo nga maisog
Aron mga pagsulay yano lang nga mabuntog
Sa natad sa pagtuon ug pagtrabaho
Anaa gayod ang kasaba nga maggikan sa amo

Apan ayaw katarantar ug pagsurrender
Kay ang magmalampuson kato lamang musalir
Ang kinabuhi sa working student sama sa naglatay sa lanot
Kay kini nagtakuban ug pagsulay nga mutabon daw sama sa pukot

Anaa ang kaluya nga kanunay magsunod-sunod
Apan kinahanglan magmaisog aron kini sa kinabuhi dili musulod
Kinahanglang magpaubos sa kaugalingon
Aron kalampusan sa kinabuhi sa unahan imong maangkon

Ayaw ikaulaw ang imong pagtrabaho
Bisan sa pagpanglimpyo ikaw maggunit ug hugaw nga trapo
Bisan anaa ka na sa kolehiyo
Batuni ang mapaubsanon nga pagkatawo

Ayaw hatagi ug lugar ang pagtamay sa uban
Kay dili nila kinabuhi ang kinabuhi mong gihuptan
Ipasigarbo ang imong pag-eskwela ug pagtrabaho
Kay diha sa imong pag-antos, kalampusan sagad maangkon mo

May mga panahon nga dili mo kapugngan nga mutulo imong mga luha
May mga panahon nga ikaw makabsan sa kwarta
Dili gayod kalikayan nga magkutoy imong tiyan
Apan antusa lamang kay anaa sa unahan nagpahipi ang imong kalampusan

Ayaw kalimot sa pagpangamuyo sa matag adlaw
Aron di makawang ang mga plano nga imong gilaraw
Batuni gayod ang pagkatawo nga mainampuon
Arun ang mga pagsulay sa imong kinabuhi mulabay lang sa dayon

Ayaw pagtikang sa tunokon nga mga dalan
Arun di makawang ang imong mga gipaningkamutan
Ang kinabuhi sa working student puno sa pagsakripisyo
Pagsakripisyo nga muhatod kanimo aron makab-ot mo ang imong damgo

Kinahanglan adunay kay determinasyon
Arun sa ingun ikaw gayod magmalampuson
Paabota bisan unsa kadugay mahuman ka sa imong pag-eskwela
Huna-hunaa lang nga bisan unsa kadugay sa kutay sa panahon kini mulabay ra

Alang sa mga kabatan-unan gihagit ko kamo
Nga bisan sa kalisod, mahimo ninyong makab-ot ang inyong mga damgo
Ayaw huna-hunaa ang kalisod
Kay sa kaayohan kini kanimo dili magtukmod

Pangita ug pamaagi arun ang edukasyon maangkon
Kay diha sa edukasyon, anaa ang mahayag nga kaugmaon
Dapat aduna usab kamoy kakugi ug determinasyon
Arun sa imong kinabuhi mabatunan mo ang pagkamalampuson

Alang sa mga working student nga sama kanako
Padayon kamo kutob sa inyong mahimo ug dili sagad mahimo
Pagmalig-on ug salig sa Diyos sa kanunay
Arun maangkon ta gayod kalampusan nga tinud-anay.


No comments:

Post a Comment