Wednesday, October 3, 2012

Pagmahay

PAGMAHAY

by Suzeth Mayormita Angana

May pagmahay ba nga mag-una?
May pagmahay ba nga mupatim-aw sa sayo pa?
May pagmahay ba nga matagamtaman mo sa permero pa?
Siyempre ang pagmahay sa katapusan mo ra makita

Naluwat ko kining maong mga pangutana
Ug natubag ko kini sa ibabaw sa katapusang linya
Tungod kay ang maong pagmahay ako mang naangkon
Niadtong mga panahon nga nalingla ako sa usa ka maluibon

Nabatunan ko ang hilabihang pagmahay
Kay kasing-kasing ko nagun-ob sa hinay-hinay
Napukan sa makadali ang bantugan ko nga pagbati
Diin pagkamaaghop ko niadtong maong binuhat, yano lang gihikli

Wa ako magdahom nga sa kadugayan iya diay akong pagalinglahon
Kay nakita ko man kaniya sa permero ang pagkamatinud-anon
Nahaylo ako sa temporaryo niyang pagpangga
Ug ang pagkamalumo kaniya ko man nakita

Gibisibisan niya ako sa maayong pagtagad
Ug gidalitan sa kinasing-kasing nga pag-alagad
Gipuno niya ang kinabuhi ko sa tumang kamaya
Ug gitagaan sa matam-is niyang pahiyom ug mga hadla

Gibuligan niya ako sa mga pasalig ug panumpa
Nga pagminahalay namo dili gayod mahalukapa
Ug mipasalig pa siya sa makadaghan
Nga pagbati ko dili gayod masamaran

Niadtong mga higayona nga wa pa kami relasyon
May lain sab nga binuhat nga sa pagbati ko nagmalaumon
Ang maong binuhat naghambin usab ug maayong kinaiya
Nga mitandog usab sa nagpuyo kong paghigugma

Nakadesisyon na unta ako nga sugton ang maong binuhat
Apan! Nakino ang maong desisyon kay may lain usab nga sa tubag ko naghulat
Nagduha-duha ako niadtong mga higayona
Kun kinsa nilang duha ang tugyanan ko sa akong paghigugma

Sa kaulahian aduna na gayod ako'y napilian
Gipili ko siya nga usa ka ambongan
Gipili ko siya kay mas hitsuraan siya
Gipili ko siya kay natintal ako sa madanihon niyang mga mata

Gipili ko siya kay maayo kaayo siya mupalabtik ug mga pulong
Ug abi ko bag wala gayod siya kanako'y gililong
Sa maong pagpili, aduna na diay ako'y napasakitan nga pagbati
Gipasakitan ko ang laing binuhat nga makahatag unta kanako ug dakong bili

Naguba ko ang nahinanok unta niyang mga tunglo
Ug diin nakahimo siya pagluwat diri kanako
Nga sa kiliran sa binuhat nga akong gipili
Luha ug kasakitan ang akong maani

Gibaliwala ko ang iyang gipanulti
Kay nagtoo man ako nga di makawang ang akong pagbati
Nasinatian ko ang tumang kamaya sa permero pa
Apan luha ang akong naangkon sa nagkadugay na

Ang binuhat nga ako untang gipili
Mao man hinuon ang mikunis-kunis sa akong pagbati
Gihan-ok niya ang kasakit nga naglagiti
Kun diin dughan ko nabun-og na ug nagisi

Gusto kong isinggit sa tibuok kalibutan
Ang dakong pagmahay nga akong nahiaguman
Ako nagmahay kun nganung nalingla ako
Ako nagmahay kay karun luha man ang naangkon ko

Nagmahay ako sa makadaghan kun nganung kaniya ko pa man
Gitugyan ang matinud-anon nga pagmahal ning akong dughan
Nagmahay ako sa matag takna nga mahinumduman
Ko ang tanan ko nga mga kasakitan ug kapakyasan

Kapakyasan nga nagsukad niadtong binuhat nga akong gimahal
Nga diay sa ngadto ngadto siya ra diay ang sa kasing-kasing ko mibunal
Nagmahay gayod ako sa kaulahian kay ako iya man nga gibiyaan
Nihupas ang matam-is niyang pagtagad ug iya akong gitalikdan

Pagmahay...... ako karung nahiaguman
Pagmahay.......karun sa kinabuhi ko wa gayod mitaliwan
Pagmahay....... karun ang naghari sa akong dughan
Kay ang pagmahay sa katapusan lamang matagamtaman

Walay pagmahay nga mupahibalo kun kanus-a muabot siya
Walay pagmahay nga mupatim-aw sa permero pa
Walay pagmahay nga mag-una
Kay ang pagmahay ulahi na..

No comments:

Post a Comment