Wednesday, October 3, 2012

Lingla

LINGLA

by Suzeth Mayormita Angana

Lingla... nagtakuban kini ug mapait nga resulta
Lingla... nagpahipi kini sa madanihon nga mga istorya
Lingla.... nagbaton kini ug mapait nga kapaingnan
Lingla... luha ang maangkon mo sa kaulahian

Usisaha ang imong kaugalingon kun sa lingla
Ikaw nakaangkon ug nabiktima na ba
Huna-hunaa sa makadaghan kun kanus-a ka nalingla
Maihap ba sa mga tudlo ang higayon nga nalingla ka

Lingla... tipik ug kabahin kini sa atong kinabuhi
Gusto man kini nato o dili
Ang lingla kanunay sa palibot ta nagpahipi
Nga mahimong mudasmag bisan kanus-a sa atong pagpakabuhi

May lingla nga dili mo mailhan
Kay kini nagpakita ug mini nga pagtulun-an
Mahimong malingla ka sa imong paghigugma
Mahimong malingla ka kabahin sa imong kwarta

Mahimong malingla ka bisan asa
Mahimong malingla ka bisan kanus-a ug sa bisan unsang paagiha
Ayaw dayon pataka ug dawat sa nagkalain-laing sugyot nga ihatag sa usa ka tawo
Ilabi na sa dili mo kaila, kay kini mahimong may dautang tumong ug tuyo

Sa panahon karun, uso na kaayo ang pagpanglingla
Kay bunga kini sa kalibutan nga nagkagulang na
Adunay mga katawhan nga hilig kaayo mangbiktima
Ug gamiton gayod nila kining ginatawag ug pagpanglingla

Matnguni sa makadaghan nga ang lingla kanunay nagsunod-sunod
Arun kinabuhi ta sulayan ug mahimong lumpagon gayod
Misanay ang lingla kay kahimtang sa katawhan anaa sa kalisod
Mao nga nakaako sila nga kinabuhi nila sa lingla isugnod

Mahimong mahitabo ang pagpanglingla kabahin sa ekonomiya
Mahimong mahitabo ang pagpanglingla sa miyembro sa pamilya
Aduna sa'y lingla nga kabahin sa relasyon
Aduna sa'y pagpanglingla sa gobyerno ilabi na sa naghupot ug posisyon

Mao nga kita kanunay magmabinantayon
Arun sa pagpanglingla kita dili gayod maulipon
Kinahanglan batunan ta ang saktong pangisip
Arun sa pagpanglingla kita dili mahilakip

Lisod kaayo kun kita anaa sa gahom sa lingla
Kay kinabuhi ta dili makabaton ug kadagaya
Bulahan kadtong wala magmahuyangon
Arun pagpanglingla kinahanglan gamiton

Ayaw hatagi ug higayon nga ikaw sa lingla mahimong instrumento
Kay kining maong kahimtang dili kanimo makahatag ug kaayo
Lisod ang mabiktima sa lingla
Ug mas labing lisod kun ikaw usa ka manglilingla

Paningkamoti ug maayo inubanan sa pangaliyupo
Nga ikaw sa lingla dili mahidugmo
Kay ang lingla usa ka dakong tentasyon
Nga mahimong muguba sa atong kaugmaon

Isilsil ta sa atong kasing-kasing ug alimpatakan
Nga pagpanglingla dili ta gayod sudlan
Ug alang sa tanan ang lingla angay natong likayan
Arun kinabuhi ta dili mahitumpawak sa kadautan

Magpakabuhi ta dinhi sa kalibutan
Nga sa pagpanglingla kita dili sad-an
Dapat mong bantayan ang imong pagkatawo
Arun ikaw dili mabitik sa lingla sa ubang tawo

Sakit kaayo kun ikaw malingla
Huyhoy ang imong abaga kun ikaw gilingla
Mao nga pagmatngon kanunay
Nga sa gahom sa lingla ikaw gayod makalikay

Ipatigbabaw ang kamatuoran diha sa imong kinabuhi
Arun sa mga lingla ikaw dili makabig ug madani
Hinumdumi sa makadaghan ug kanunay
Nga kun wala kanimo ang lingla ug niini ikaw naglikay
Maangkon mo ang dili kabayran ug sapi nga kalipay.

No comments:

Post a Comment