Wednesday, October 3, 2012

IKAW ANG AKONG KASANDIGAN


IKAW ANG AKONG KASANDIGAN

by Suzeth Mayormita Angana

Ikaw ang akong kasandigan
Sa panahon nga tanan
Ikaw ang akong kasandigan
Sa panahon sa akong kalisdanan

Ikaw ang akong kasandigan
Kun mangahanaw man kanako ang tanan
Ikaw ang akong kasandigan
Ning dughan kong nagmasulub-on ug samaran

Sa panahon sa tumang kasakitan
Anaa ka nga akong kasandigan
Anaa ka nga musapnay ning nagmaluya kong balatian
Anaa ka nga kasugiran ug akong kasumbungan

Sa panahon nga anaa ako sa lawod sa kasubo
Ikaw lamang ang makahupay ning dughan ko
Sa panahon sa akong mga pagbakho
Anaa ka nga muhapuhap sa akong tangkugo

Sa mga bulawanon mong mga tambag
Ang paglaom sa kinabuhi akong nahibalag
Mabatyagan ko man usahay ang kalaay
Apan anaa ka nga mupasig-uli ning akong kalipay

Anaa ka nga mutukag sa kinabuhi kong nag-alihid
Sa kanunay giubanan mo ako sa kinabuhi nga nagligid
Muhasmag man kanako ang kasakitan nga binaid
Kining tanang kakulian kong naangkon kanimo ko lamang masugid

Ikaw ang nagahatag ug bulok ning akong kinabuhi
Kay paglaom ko wa matakilpo ni mabali
Kay anaa ka man nga kasandigan ning gikapoy kong balatian
Anaa ka nga kaduolan panahon sa kahigwaos ug kasakitan

Nagtapun-og daw sama sa mga bato
Ang gidaghanon sa mga problema nga mihasmag kanako
Nabug-atan na kining akong dughan
Apan mapasalamaton ako nga kanunay mo akong giubanan

Gisalo mo ang kaugalingon ko nga napuno sa pagmulo
Giduyogan mo ako panahon sa kasubo
Giagak mo ako paingon sa matul-id nga dalan
Aron paglaom sa kinabuhi akong mapalgan

Gitultulan mo ako nga makita ang kahayag
Kay kaniadto kinabuhi ko nagusbat ug nagkatag
Kaniadto nag-alirong kanako ang kadulom sa kinabuhi
Nga nakapaluya kanako aron nga magpakabuhi

Gibitad mo ako aron makalingkawas ako sa kangitngit
Aron mabati ko ang kalipay gikan sa langit
Nabuhi ang nagkaawop kong paglaom
Kay ikaw kanako kanunay nagpahinumdom

Nga dinhi niining kalibutana
Adunay kasulbaran ang tanan tang mga problema
Tanang pag-antos ug kasakitan
Adunay utlanan ug katapusan

Gipasig-uli mo ang kamaya ning kinabuhi ko
Tungod sa tabang ug pagpangga mo
Anaa ka nga kasandigan panahon sa kahaw-ang
Anaa ka nga kasandigan bisan pagsulay sa unahan nagaatang

Dili masukod ni maihap ang kahigayonan
Nga ako imong giayudahan ug gitabangan
Linibuan ka pagpasalamat ang akong ipabati kanimo
Kay sa kinabuhi ikaw ang kasandigan ko

No comments:

Post a Comment