Wednesday, October 3, 2012

Naughang Sapa

NAUGHANG SAPA


by Suzeth Mayormita Angana

Niadtong likod sa baga nga kasulupan
Diha ko nakita ang nagtubod nga katubigan
Nagtulo sa daghang tubig ang mga gamot sa kakahuyan
Ug anaa ang mga lab-as ug lapyo nga mga tanaman

Anaa usab ang nagtimpasaw nga mga isda
Sa tab-ang nga tubig; diha sa tin-aw nga sapa
Naggukdanay ang mga higop-higop sa palibot
Kay sa kaanyag sa lugar sila nahimuot

Pagkaanindot paminawon sa mga awit sa mga kalanggaman
Nga mibatog sa mga sanga sa hataas nga kakahuyan
Anaa usab ang nagkadaiyang tingog sa kalasangan
Nga naghatag ug kasadya diha sa kasapaan

Makita usab ang nag-utaw utaw nga mga pito pito
Diha haduol sa mga gagmay ug dagko nga mga bato
Anaa usab sa daplin nanuba ang mga buyog
Kay sa katahum sa mga kabulakan sa kilid sa sapa naibog

Pagkaanindot ug pagkatin-aw gayod sa sapa
Mahimo ka nga makapanamin sa katin-aw niini
Makaplagan mo usab ang timgas nga mga lawa-lawa
Nga anaa sa lapyo nga mga dahon sa kamote

Pagkabugnaw gayod sa hinuyop sa hangin
Pagkahayahay kun ikaw didto magpabilin
Hulagway sa usa ka gingharian ang maong sapa
Kay didto ang maanyag nga lugar nga di mo sagad makita

Mibiya ako sa maong sapa bit bit ang saad
Nga ako mubalik ngadto kay nabatunan ko ang tumang pagtagad
Nadani ako sa kaanyag sa maong sapa
Kay mao kadto ang unang higayon nga kadto akong nakita

Wa ako maglangan ug mag-usik sa panahon
Mibalik ako didto sa sapa nga akong gihandom
Nakuratan ako sa akong nasaksihan
Kay ang sapa nga maanyag sa tubig kini naughan

Gibukutan sa abog ang maong dapit
Nangliki ang mga yuta sa kauga nga sa ulan nagpanampit
Nagsiyagit ug nagtiyabaw ang mga langgam nga bahaw
Tungod sa kainit ug kauhaw

Naughan ang maong maanyag nga sapa
Ug ang nagdagayday nga katubigan di na makita
Ang mga pag-ambak sa katubigan di na madunggan
Wala nay kasikas sa sapa nga mabatian

Ang mga lapyo nga tanaman daplin sa sapa nangalawos
Ug sa kauhaw sa tubig naghandom ug nang-antos
Pagkaalaot sa maong maanyag nga dapit
Kay ang nag-agay nga katubigan nanamilit

Naghilak sa kauhaw ang sapa
Kay ang mga katubigan sa hingpit nawala
Ang dinaguok sa katubigan dili na mabati
Ug ang kaanindot sa lugar napusgay na ug natiti

Ang kaanyag sa maong dapit
Nawala ug di na makita pa sa hingpit
Mao kadto ang talinghaga nga akong nasaksihan ug nakita
Didto sa naughang sapa


No comments:

Post a Comment