Wednesday, October 3, 2012

Tunok Sa Panganod

TUNOK SA PANGANOD


Hilabihan nga kalipay ang imong maangkon
Kun sa imong mga plano ug pangindahay ikaw nagmadaugon
Dili hintupngan ang pagbati nga imong masinatian
Kun kauswagan sa kinabuhi atong maagian

Dinhi ibabaw niining madanlog nga kalibutan
Daghan sa mga katawhan ang nagkugi arun makab-ot ang kaayohan
Giutong halos ang tanang pagsulay ug pag-antos
Lamang sa kaulahian sa kalisod dili malumos

Dili nato ikalimod nga kita naghandom nga masungko ang langit
Langit nga naghulagway sa mga damgo nga karun wa pa naangkon sa hingpit
Diha sa atong pagkamalampuson daw sama ra nga kita gibayaw diha sa panganod
Apan luyo nianang maong kalampusan adunay suyak nga nagpalikod

Diha sa imong kadaugan, adunay mukuhit sa imong balatian
Mga tonok sa panganod nga usahay dili mo mabantayan
Nga kini naghinay-hinay ug dulot sa imong balatian
Arun ikaw pagabirahon sa ubos arun mapukan

Mga tunok nga mukabya sa atong kalig-on
Mga tunok nga mudulot arun kita magmaluyahon
Mga tunok nga mubuslot sa naghingapin tang grasya
Arun kini mukunhod ug sa kaulahian mahanaw na

Sa panahon nga kita anaa sa tumoy sa kalampusan
Dili kita magmaya ug taman taman
Kay dili ta hibaw-an nga kining kamaya diay adunay katapusan
Kay ang kadaugan sa kinabuhi adunay may kaugalingong kinutoban

Diha sa naangkon tang kalampusan
Anaa ang gabon sa pagsulay nga dili ta kalikayan
Mga gabon nga mahimong mukuyanap ngari kanato
Ug andam sa kinabuhi ta makigbugno
Dili sa ingon nga kun ikaw anaa na sa kadagaya
Ang mga tunok sa imong kinabuhi di mo na mabatian ug makita
Manlimbasog ang mga tunok sa kinabuhi kun ikaw nagmalampuson
Arun sa ingun masukod kun asa kutob nga ikaw magpabilin nga malig-on

Ang panganod lisod kaayo kab-oton tungod sa kataas niini
Daw sama niana ang mga damgo ta sa kinabuhi
Dili lang kay lisod lang, anaa usab ang mga tunok nga sa unahan nag-atang
Nga musulay kanimo arun dili mo maangkon ang gikahinaman mong mga butang

Mahingangha ka sa panghitabo sa kinabuhi sa tawo
Nga usahay dili mo hingsabtan ug maklaro
Nga kun kanus-a ka unta nagmadaugon
Adunay mga binuhat nga mubitad kanimo balik sa ilalom

Kompetisyon ang kinabuhi sa mga katawhan
Kamatuoran nga dili ikalimod ug kataguan
Anaa ang kasina nga nagagikan bisan sa tawo nga kadugo mo ra
Andam sila kanunay nga ikaw pagatumban nila

Ang maong panghitabo naghulagway sa mga tunok diha sa panganod
Nga adunay mga maayong butang nga naangkon mo tungod sa imong pagkayod
Apan may mga tunok nga mutipak sa imong nahiaguman
Buhat sa mga tunokon nga mga katawhan

Nga ang imong kadaugan, giisip nilang ilang kapildihan
Gibatunan nila ang pagpangita ug paagi kun unsaon
Nga ikaw mahibalik sa kalisod ug kawad-on
Ug malipay sila kun ikaw sa pag-antos makaangkon

Pagbantay sa kanunay kun ikaw karun nagmalampuson
Bisan sa mga muabot nga mga adlaw ug panahon
Kay anaa kanunay ang tunok sa panganod
Ug kana kanunay nga sa kinabuhi mo magsunod-sunod
No comments:

Post a Comment