Wednesday, October 3, 2012

Hinugpong Nga Pagbati

HINUGPONG NGA PAGBATI

by Suzeth Mayormita Angana

Lalake: Pinangga, gusto ko nga masayod ka nga ako kanimo may tinuod nga paghigugma.
Ug tungod niini, gusto akong masayod kun andam mo bang dawaton kining gihalad ko nga gugma?

Babaye: Sa dili ko pa tubagon kanang gipangutana mo, mahimo bang mangutana usab ako bahin kanimo?

Lalake: Alang sa atong kaayuhan, andam ang akong mga dalunggan aron kanang pangutana mo akong mabatian.

Babaye: Kun mao kana, nganong nakapamulong ka man sa imong mga paghangyo kun sa imong tinuod nga pagkatawo ako wala pa gani makahibalo? Mahimo bang hatagan mo ako ug lugway sa panahon aron kanang imong pangutana ug paghangyo mapaminsar ko ug sa huna-huna ko husayon?

Lalake: Mao nay ginaingon nga ang tinuod nga nahigugma makamaong mupaabot; ang tinuod nga nahigugma dili kabalong magbagutbot. Gikan sa kinauyokang luna ning
akong kasing-kasing, pinangga, andam akong magpaabot sa panahon nga gikatakda.
Babaye: Lauman ko nga hingsabtan mo ako, ug isaad ko kanimo nga kapakyasan dili gayod maangkon mo.

Lalake: Nagmaya ang akong kasing-kasing sa hinungdan nga giduslitan mo ako sa mga pulong mo nga nag-ugom ug paglaom. Nga ako diay ngadto sa unahan sa kapakyasan dili makaangkon.

Babaye: Pasumbingay kana arun usab imong matugkad ang pagbati ko nga alang kanimo. Apan nagkinahanglan ug hustong panahon ang pagtubag ko sa paghangyo mo.

Lalake: Hingsabtan ko ang desisyon mo, aron usab mapadayag ko kanimo ang kaugalingon ko. Kaayuhan alang kanatong duha nga mailhan ta sa hingpit ang usag-usa – lakip na ang atong kinaiya ug pagtagad arun sa kaulahian sa pagmahay kita dili mahidasmag.

Babaye: Tukma man diay ang imong panghuna-huna sa ako usab nga huna-huna. Talagsaon ang sama kanimo nga mutimbang sa panumduman ko ang panumduman mo. Nagpasabot ba kini sa tanghaga nga kita iya sa usag-usa?

Lalake: Tutuki ang mga kahoy diha sa imong palibot, bukas ang ilang mga sanga kay sa ulan kini giuhaw ug nagpaabot. Daw sama niana ang paghigugma ko kanimo nga nagpanikad arun kini pagadawaton ug padayunon sa kasing-kasing mo.

Babaye: Dili sayon nga ako sa huna-huna ko naulipon. Dili sayon nga kun ikaw karun dayon akong tubagon kay sa huna-huna sa mga tawo kini hilabihan gayod ka gayon.
Lalake: Andam ako magpaabot sa bisan sa kadugay sa hut-ong sa panahon. Apan hangyo ko lang nga ang maong pagpaabot dili muabot sa atong kagulangon.

Babaye: Kung buot nakong huna-hunaon, nganong tagaan ko man ug bili ang ikasulti sa uban kun ikaw man diay ang binuhat nga sa kasing-kasing ko natingban.

Lalake: Kalipay ko ang gipamulong mo nga kun diin mabati ko nga diha kanimo anaa diay ako sa huna-huna ug kasing-kasing mo. Nga diay aduna kitay hinugpong nga pagbati alang sa usag-usa apan kini nagpaabot sa gitakda nga panahon arun sa ingun mahiusa

Babaye: Kalimti ayaw ang akong gipamulong diha kanimo, arun usab masuta mo nga ikaw wala gisalibay ning panumduman ko. Tipigan ko ikaw dinhi sa kinadinahang suok ning akong kasing-kasing ug dili tugotan nga masamaran sa mga pagtamay nga gihabulan sa mga kagingking.

Lalake: Ikulit ko usab sa mga bato ang mga gipamulong mo aron dili kini ibanlas sa makusog nga mga balod sa kalimot ug huypon sa makusog nga hambaw sa hangin aron kini kanunay mapatik sa panumduman tang duha ug magpabilin.
Babaye: Naghudyaka sa kalipay kining kasing-kasing ko, kay nasayran ko man nga hinugpong man diay ang pagbati mo ug pagbati ko. Apan kini dili pa angay hiusahon kay wala pa man niabot ang sakto nga panahon.

Lalake: Manglabay man ang mga palid sa mga adlaw ug bulan, apan pagbati ko kanimo walay lugar ang kausaban. Andam kong paaboton ang nagtapun-og ug dili maihap nga kadugayon sa akong angay paaboton lamang sa kaulahian hinugpong tang mga pagbati magkadayon. Nasangit man ang imong desisyon tungod sa kalinghod sa panahon apan nagmalaumon ako nga sa unahan ako sa kasing-kasing mo makadayon.

Babaye: Bilib ako kanimo kay ikaw adunay positibo nga pagpanglantaw sa unahan. Gipakita mo kanako kun unsay matuod nga bulok sa kinabuhi nga ikaw unya makauban. Bisan dili pa man tataw ang tanan nga magkatakdo sa hingpit ang hinugpong ta untang mga pagbati apan gusto kong ipahibalo kanimo nga bukas ang akong kasing-kasing arun padayonon kanang paghangyo mo apan dili pa kini karung mga taknaa matuman.

Lalake: Hagit alang kanako ang maong lugway sa panahon, apan andam kong atubangon ang maong gidugayon. Gusto ko lang ipadayag kanimo nga ako nalipay kaayo kay kita aduna may hinugpong nga pagbati.
No comments:

Post a Comment