Wednesday, October 3, 2012

Ikaw ug Ako sa Tanang Panahon

IKAW UG AKO SA TANANG PANAHONby Suzeth Mayormita Angana


Ikaw ug ako sa tanang panahon
Ikaw ug ako sa tanang higayon
Ikaw ug ako... ug wala nay lain pa
Kay ikaw lamang ning kasingkasing ko gihigugma

Ikaw ug ako sa kalipay ug kasakit
Magkauban ug magtimbayayungay
Ikaw ug ako sa tagsa tagsa dili manamilit
Kay ako imong kalipay ug ikaw usab ang akong kalipay

Ikaw ug ako sa panahon sa paghudyaka
Ikaw ug ako bisan sa panahon sa pagpanudya
Ikaw ug ako kanunay magkauban
Ikaw ug ako ang usag usa lamang ang gitagan- an

Ikaw ug ako magpabilin ulan man o mainit
Ikaw ug ako bisan mag-abot pa ang yuta ug langit
Ikaw ug ako bisan sa kalinaw ug kasamok
Kay ikaw ug ako ug magkauban mukagiw man ang kahadlok

Ikaw ug ako kanunay maghuptanay
Arun dili mapakgang ang tagsa tagsa tang pangindahay
Kay diha kanimo, magmalig – on ako
Ug lauman ko usab nga diri kanako daw sama niana ang bation mo

Ikaw ug ako haum alang sa usag usa
Kay gibugkos man kita sa managsamang paghigugma
Gihuptan kita sa malig-on nga panag-uban
Kay wa man kita mangandoy nga adunay pagabiyaan

Ikaw ug ako taming alang sa usag usa
Kay magdungan kita nga pagkangun ang muhasmag nga mga problema
Hinulad kita sa matuod nga pagbati
Mao nga panagkuyog ta dili sa panagbulag mahasuhi

Ikaw ug ako buhing ehemplo sa panaghigugmaay
Kay wala man kita nagpadala sa linikit nga mga pagsulay
Malig – on kita nga mibarog ug nanlimbasog
Kay tagsa tagsa ta gilibutan sa kaisog

Kaisog arun atubangon ang mga kasakitan
Kaisog arun hasmagan ang kapaitan
Kay diha kanatong duha
Anaa ang nagkalayo nga paghigugma

Kini nagpakita nga kita makalingkawas
Sa bisan unsang pagsulay nga kanato muhampas
Kay kita hiniusa man sa malig – on nga paghigugma
Paghigugma nga walay pagkapapas bisan sa unsang taknaa

Ikaw ug ako nagkahulugan sa gugmang walay katapusan
Ikaw ug ako larawan sa dili mapusgay nga balatian
Ikaw ug ako nagpasumbingay sa matuod nga kalipay
Kay halayo man kanato ang kasakit ug pagmahay

Ikaw ug ako sa tanang panahon
Ikaw ug ako gimugna arun magkadayon
Ikaw ug ako karun nahimong managtiayon
Kay gihiusa na man sa gugmang mulahutay sa dayon

Ikaw ug ako perpekto nga parison
Kay sumpay na ang kinabuhi ta karun
Ako gayod sa imong kiliran nagmalipayon
Kay ikaw masinabuton man ug mahigugmaon

Ikaw ug ako sa tanang panahon
Kay magkauban kita hangtod maupos ang gutlo ug higayon
Mapasigarbohon ako kaayong muingun
Ikaw ug ako sa tanang panahon


No comments:

Post a Comment