Wednesday, October 17, 2012

Gugma ni Nanay ug ni Tatay

Gugma ni Nanay ug ni Tatay

by Suzeth Mayormita Angana


Gugma ni Nanay ug ni Tatay
Ginailhan nga gugmang tiunay
Gugma ni Nanay ug ni Tatay
Pagbati nga gihulma diha sa kalipay

Ang gugma ni Nanay ug ni Tatay
Gugma nga naghugpong sa usa ka panimalay
Gugma nga sa tanan tang kapakyasan makahupay
Gugma nga wala ang pagbalibaray ug pinugsanay

Kun sud-ungon mo ang ilang panagway
Masilip mo ang dili masukod nga kalipay
Ilabi na nga makita kamo nila nga ilang mga anak
Ang ilang mabatyagang kalipay, matuod ug dili bakak

Kalipay nila nga magsud-ong nga kamo anaa sa matarong nga dalan
Kay palabihon man gayod nila ang tanan alang sa inyong kaayuhan
Andam nilang isakripisyo ang ilang kaugalingon
Kay gusto nila nga masungkit ninyo ang mahayag nga kaugmaon

Kun masayop kamo, badlungon ug giyahan kamo nila
Arun makaamgo ug makahuna-huna kamo sa inyong mga kasaypanan
Buhaton nila ang pagpakita kaninyo sa ilang gugma
Ug ang inyong mga problema, pangitaan nila ug kasulbaran

Dili nila ikatugot nga kamo makatunob sa hiwi nga dalan
Kay pangandoy nila nga kinabuhi mo magasubay sa kaayuhan
Buhaton nila ang kutob sa ilang mahimo
Arun kaharuhay ug kadagaya sa unahan imong masungko

Adunay mga panahon sa imong kinabuhi
Nga kamo ug sa inyong Nanay ug Tatay magkasumpaki
Dili ikalimod nga makasukol kamo nila
Ug sila usab makapanakit kaninyo ug istorya
Masuko man kaninyo si Nanay ug si Tatay
Apan dili kini makalabaw sa ilang gugma alang kaninyo nga walay pagkalanay
Makaluwat man sila ug masakit nga mga pulong
Apan angay kamong masayod nga matag higayon kanunay kamo nilang gibulong

Lantawa ang imong kaugalingon karun
Bunga kana sa gugma ni Nanay ug ni Tatay nga malungtaron
Hinumdumi sa kanunay nga gugma nila kaninyo walay paglubad
Mao man gani nga sa inyong mga paghangyo dili sila makabalibad

Sama sa tubig sa kadagatan
Ang ilang gugma nga dili mahubsan
Sama kataas sa kapanganuran
Ang ilang gugma nga dili gayod katugbangan

Ang gugma ni Nanay ug ni Tatay
Diha kaninyo kanunay nag-apong ug nagbantay
Gugma ni Nanay ug ni Tatay makapaalim sa dughan tang nagsakit
Kay ang ilang gugma tambal nga dili mapalit

Ang gugma ni Nanay ug ni Tatay gugmang dili kabayran ug salapi
Gugma man kini nga sa mga materyal nga butang dili ikatandi
Gugma nga wala magpaabot ug sukli
Gugma nga may dakong gibug-aton ug bili

Mahanaw man bisan ang tanan mong mga kabtangan
Apan kanunay magpabilin ang ilang pag-atiman
Mahimong mutalikod kanimo ang imong mga kahigalaan
Apan si Nanay ug si Tatay kanunay nga anaa diha sa imong kiliran

Pagkabililhon gayod sa gugma ni Nanay ug ni Tatay
Kay gugma, pagpangga ug pag-atiman man kini nga wa'y pagkapusgay
Hinuktuki sa makadaghan kun gugma nila imo bang nasuklian
Dili pa ulahi ang tanan ipakita usab kanila nga bililhon sila diha sa imong dughan

No comments:

Post a Comment