Saturday, December 3, 2011

Ang Gugmang Napakyas

Ang Gugmang Napakyas

By Suzeth Mayormita Angana

Tim-os nga pagbati ang nabatyagan
Niining nag-inusara kong dughan.
Ilawom sa hagip-ot nga tuyaw sa panahon
Kini kanunay nagmalig-on ug nagmalaumon.

Nga ugma damlag kining kasingkasing ko
Makahinagbo ug binuhat nga sama kanimo.
Apan sakit dawaton ang kamatuoran
Nga ikaw malisod hikalimtan

Tumang kahapdos ug kangilo kanunay magtiyabaw
Niining dughan ko nga way pagkabanhaw
Sama ra ako nga nagbitay sa togdan sa sibuyas
Tungod kay gipriso ko man ang gugma kong napakyas.

Dili kaya sa akong akong kasing kasing
Nga isurender ang gugma kong balimbing
Tungod kay tiunay nga gugma ang akong nabatyagan
Ug walay si bisan kinsa nga makapapas niini sa akong panumduman

Usahay bation ko gani ang tumang pagmahay
Kun ngano nga mitugot man ang hanging kanaway
Nga bitaron ug iduot ako padulong diha kanimo?
Nga unta sa kalibutan dili ra man ikaw ang nag-inusarang tawo?

Daw sama sa balas sa kabaybayonan ang lalaki dinhi sa kalibutan
Apan kanimo ko lamang napalgan
Ang matuod nga kahulugan sa pulong gugma.
Ang gugma nga walay paglubad ug pagkamala.

Unsaon ko man pagbakwi ang tim-os nga pagbati?
Kung ang akong kasingkasing usab nagdumili?
Nga iluwa kining bahal nga pagbati
Nga migitib daw sama sa usa ka binhi

Pagkaalot ko nga pagkabinuhat
Nga sa dihang kasing kasing ko kanunay lamang gilangkat
Kanunay ako mahatingala nga sa ubang tawo
Nganong daghan man ang mag-agulo

Ug maglagas ug magbugtaw sa ilang gugma?
Nganung wala man gayod sa akua?
Nganong permi lamang ilaha?
Karun ug ugma kanunay lamang ilaha?
Oh! Gugma kong napakyas!
Unsaon ko man ikaw pagpalayas?
Buot kong ilubong sa kalimot kung unsa man akong nabatyagan
Apan wa ako’y igong kusog nga kasing kasing ko pagamandaran.

Daw sama ako sa usa ka gapas
Nga bisan asa huypon sa hangin, muapas
Wa ako’y igong kaikag nga isalibay ko sa kalayo kining tanan
Kay mao man kini bugtong ikapanghambog sa akong dughan.

Ibalewala ko na lamang ang tuyaw sa mga katawhan
Nga ako paganganlan ug babaye nga sa gugma nabiyaan.
Ihilak ko na lamang sa hilom kining tanan
Kay ang gugma ko nga napakyas wala may kinutoban.

Ang bugtong ko lamang pagabuhaton
Mao ang pagpaabot sa hustong panahon
Hangtod nga mahinagbuan ko ang matuod nga tugbang
Niining gugma ko nga way pagkasalop ug pagkasubang.


Maupos man ang matag palid sa kalendaryo
Ako kanunay magpaabot sa hustong tawo
Nga maoy makahatag kanako sa matuod nga pagbati
Diin way pagkahanaw ug pagkasuhi.

Matag gutlo, kanunay akong nagmalaumon
Nga may binuhat nga masalaag pag-ingon
“Ikaw ang akong gugma, ug kanimo ko lamang igasa
Kining pagbati ko sa imuha ra gayud may pag-amuma”

Pagkasuwerte ko baya kun kini matinuod
Apan sa tan-aw ko, wa nay chansa nga ako makasukagod
Sa pag-atubang ug paghambin ug gugma
Tungod kay alang kanako, ang gugma sa mga tawo lumalabay ra.

Ang gugma sa usa ka tawo, daw sama usa ka butang nga lumalabay ra
Bisan unsa pa kini katim-os ug katiunay, apan may takna nga kini mahanaw ra,
Mao nga kun si kinsa man ang may kasinatian nga sama kanako,
Ayaw kamo pagpakawa sa paglaom, ayaw kamo pagmulo

Kay kun palad mo way swerte sa gugma,
Mahimo nga sa tibuok mong kinabuhi “WALA GUD KAY SWERTE SA GUGMA”
Huna-hunaa na lamang ug hinumdumi sa makadaghan nga ikaw may hiyas
Nga usa ka higayon sa imong kinabuhi ikaw may GUGMA, apan kini NAPAKYAS!

No comments:

Post a Comment