Friday, June 12, 2009

GUGMANG GIATAY

May usa ka binuhat
Nga kanako nakapaaghat
Sa usa ka butang nga makapatingala
Ug gitawag diay kini ug "GUGMA".

Sa sinugdanan kong pagkaila
Niining klase sa paghigugma
Nga naglimin dinhi kanako
Gugma diay kini nga kanako nakapahidugmo.

Nalaang ako sa gugmang giladlad
Niadtong binuhat nga karon ko pa nailhan sukad sa masukad.
Lahi siya sa tanan
Nga akong nakit-an ug napalgan.

Ug tungod gayod niadto,
Natamaan na diay ko sa pana ni Cupido.
Ako nahasalindot
Sa gugmang walay buot.

Tanan kong pagsalig ug paghigugma,
Ako lamang gigahin ug gitugyan alang kaniya.
Gibuhat ko ang tanan,
Aron di gayod masamaran ang iyang dughan.

Sa matag pinitik ning akong kasaing-kasing,
Kanunay akong makulbaan ug mahiigking.
Tungod sa kabalaka, ug asa na siya,
Ug unsa ang iyang gibuhat karong mga orasa.

Bation ko gayod kini kanunay,
Kay kasing-kasing ko man ang nagamaymay.
Dili ko na lang gane matagad ang akong kaugalingon,
Tungod kay siya ra man gud perme akong tagdon.

Sa matag tuyok sa orasan,
Siya ra gayod ang palaman ning akong dughan.
Ako gayod kining gisangon,
Aron ako di matawag nga maluibon.

Ug siya nanumpa pa kanako,
Nga ako ra kuno ang nagbinugtong ug tago,
Sa iyang dughan
Nga usa diay kadto ka pak-an.

Kalit lamang milupad sa halayong dapit
Ang gugma nga kanako nanamilit
Giantos ko ang kamingaw ug kasakit,
Nga sa kasing-kasing ko kanunay nagpamahit.

Gibaliwala ko lamang ang iyang pagkahanaw
Tungo kay may panumpa man siya nga kanako gilaraw
Ang panumpa nga kanako magapasumbingay
Sa iyang gugma kunuhay nga tunhay.

Sa matag salop sa adlaw,
Siya lamag ang gihagawhaw
Niining kasing-kasing ko nga napuno sa paghigugma,
Nga kaniya ko lamang gitagana.

Sa unsa bang pagkaunsaha?
Nga nilubad man pagkalit ang iyang gugma?
Tonok sa akong balatian
Ang kamatuoran nga akong nasaksihan.

Sama ra nga ang kalibutan midat-og kanako,
Dili maihap ang mga luha sa mga mata ko mitulo.
Tagaliog kanako ang midasmag nga mga pag-antos
Ug puro buyag tawon nga wa ako malumos.

Lisod kaayo ang paghakgom sa kamatuoran,
Nga ako diay giluiban
Niadtong binuhat nga akong giampingan,
Aron dili gayod masamdan ang iyang balatian.

Pagkasakit ug pagkaalaot
Nga kon ikaw mahasalindot
Sa sayop nga kutay sa paghigugma
Nga gimugna niadtong tawhana.

Igo na lamang ako sa pagpanghagdaw
Sa tipaka sa kasakit ug kapait nga akong gibakyaw,
GUGMA ko alang kaniya nga tunhay,
GUGMA DIAY KINI NGA GIATAY..

No comments:

Post a Comment